Jak se učit?

Globalizace je jev, který se postupně šíří do celého světa jako důsledek hospodářského, politického a mocenského rozvoje zemí Evropy a Severní Ameriky od dob průmyslové revoluce. Zejména po druhé světové válce se projevuje zesilujícím proudem migrací směřujících z méně rozvinutých zemí (zejména z tzv. třetího světa) do vyspělých zemí Evropy a Severní Ameriky.

Počty azylantů na Slovensku jsou nízké a zatím nemají stoupající tendenci. Ročně je evidováno několik set, státní občanství je přiznáno jen desítkám z nich. Na vyučování slovenštiny jako cizího jazyka, t.j. pro zahraniční Slováky, zahraniční studenty, podnikatele, manažery, slovakisty a podobně byla na Komenského univerzitě v Bratislavě zřízena dvě specializovaná pracoviště:

  • Studia Academica Slovaca – centrum pro slovenštinu jako cizí jazyk – na Filozofické fakultě Univerzity Komenského. Toto centrum pořádá každoročně od roku 1965 Letní školu slovenského jazyka a kultury, na níž nabízí jak zahraničním Slovákům, tak studentům, překladatelům, spisovatelům aj. různé typy kurzů, odborné přednášky z jazyka, literatury, kultury, etnografie, dějin, překladové a jiné speciální semináře. Prostřednictvím lektorátů slovenského jazyka a slovenských velvyslanectví lze získat stipendium na studium slovenského jazyka a kultury přímo na Slovensku. Metodické centrum vydává sborníky, organizuje odborné akce a metodicky připravuje kandidáty na lektorské působení. Při Katedře slovenského jazyka Filozofické fakulty UK působí Sekce slovenštiny jako cizího jazyka, která nabízí specializované jazykové kurzy a odborné semináře pro zahraniční studenty a zájemce během celého akademického roku. Sekce připravuje výzkumné projekty z oblasti slovenštiny jako cizího jazyka, vydává učební materiály apod.
  • Ústav jazykové a odborné přípravy zahraničních studentů. Tento ústav je vzdělávacím centrem, jehož hlavním cílem je příprava zahraničních studentů ke studiu na všech typech slovenských vysokých škol. Hlavní náplní je výuka slovenštiny a příprava v jednotlivých profilových odborných předmětech (medicínsko-biologické a technické obory – i v anglickém jazyce, přírodovědné, ekonomické, humanitní, umělecké obory, právo a architektura – ve slovenském jazyce).

Ústav má studijní střediska v Bratislavě, v Modre-Harmonii a v Košicích. Dosud v ÚJOP-u připravili přes 8000 studentů z celého světa. V ústavu se připravují příručky slovenského jazyka jako cizího jazyka. Možnost studovat slovenský jazyk jako cizí jazyk je kromě UK také na každé vysoké škole, kde se vyučuje slovenština jako obor.

Zdroj: ONDREJOVIČ, Slavomír: Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Ševt, a.s., 2008. 32 s. ISBN 978-80-8106-005-2.