Podstatná jména

Substantiva pojmenovávají osoby, zvířata, věci, vlastnosti a děje.

Dělíme je na:

Všeobecná Pojmenování osob, zvířat, věcí... téhož druhu
Píšeme je s malým počátečním písmenem.
človek, učiteľ, pes, dom, strom, kniha, škola, mesiac, leto, pondelok, január
Vlastní Jména jedinečných osob, zvířat, věcí, zeměpisných názvů, svátků...
Píšeme je s VELKÝM počátečním písmenem. Názvy dnů v týdnu a měsíců se za vlastní nepovažují!
Zuzana, Dunčo, Vysoké Tatry, Bratislava, Slovensko, Vianoce, Veľká noc
Konkrétní Pojmenování osob, zvířat, věcí
Hmotná, lze je pozorovat smysly
brat, Karol, mačka, pes, ryba, zajac, stôl, dom, kniha, škola
Abstraktní Pojmenování vlastností, dějů
Nehmotná, nelze je pozorovat smysly
zdravie, múdrosť, šťastie, láska, leto, prázdniny, matematika

Skloňování podstatných jmen

Substantiva ve slovenštině ohýbáme (skloňujeme) podle několika vzorů. Každý gramatický rod (mužský, ženský a střední) má své vlastní vzory. Tak jako musíme ve slovenštině vědět, jakého rodu je dané substantivum, musíme také vědět, podle jakého vzoru se skloňuje. To nám umožňuje ho správně používat.

Např. substantivum mama se skloňuje podle vzoru žena.

Singulár Plurál
žena
N žena ženy
G ženy žien
D žene ženám
A ženu ženy
L (o) žene ženách
I (so) ženou ženami
Singulár Plurál
mama
N mama mamy
G mamy mám
D mame mamám
A mamu mamy
L (o) mame mamách
I (so) mamou mamami

Také: babka, vnučka, dcéra, rodina, priateľka...

Substantivum chlapec se skloňuje podle vzoru chlap.

Singulár Plurál
chlap
N chlap chlapi
G chlapa chlapov
D chlapovi chlapom
A chlapa chlapov
L (o) chlapovi chlapoch
I (so) chlapom chlapmi
Singulár Plurál
chlapec
N chlapec chlapci
G chlapca chlapcov
D chlapcovi chlapcom
A chlapca chlapcov
L (o) chlapcovi chlapcoch
I (so) chlapcom chlapcami ?

Také: vnuk, dedko, otec, syn, priateľ, študent, muž...

Vzory substantiv

Mužský rod

Životná substantiva Neživotná substantiva substantiva cizího původu
chlap hrdina dub stroj kuli
Singulár N chlap hrdin-a dub stroj kuli
G chlap-a hrdin-u dub-a stroj-a kuli-ho
D chlap-ovi hrdin-ovi dub-u stroj-u kuli-mu
A chlap-a hrdin-u dub stroj kuli-ho
L chlap-ovi hrdin-ovi dub-e stroj-i kuli-m
I chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-m
Plurál N chlap-i hrdin-ovia dub-y stroj-e kuli-ovia
G chlap-ov hrdin-ov dub-ov stroj-ov kuli-ov
D chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-om
A chlap-ov hrdin-ov dub-y stroj-e kuli-ov
L chlap-och hrdin-och dub-och stroj-och kuli-och
I chlap-mi hrdin-ami dub-mi stroj-mi kuli-ami

Pomůcka:

Mužský rod
životná ? neživotná ?
 • Končí na souhlásku nebo na -o
  chlap, chlapec, otec, brat, syn, učiteľ, spolužiak, priateľ, pes, lev, dedo, Jano, Martin
 • Končí na -a
  hrdina, hokejista, huslista, cyklista, vodca, sluha
 • Končí na tvrdou nebo obojetnou souhlásku
  dub, dom, strom, obraz, hrad, plot, stôl, vlak
 • Končí na měkkou souhlásku
  stroj, kôš, oheň, nôž, čaj, počítač

Zvířecí substantiva mužského rodu skloňujeme v singuláru podle vzoru chlap, v plurálu podle vzoru dub (pokud substantivum končí na tvrdou nebo obojetnou souhlásku) nebo podle vzoru stroj (pokud substantivum končí na měkkou souhlásku).

Vzor chlap

Podle vzoru chlap skloňujeme:

 • substantiva mužského rodu, životná, která jsou zakončena na souhlásku nebo na -o:
  chlapec, otec, syn, dedo, Jano, pes, vnuk, spolužiak
 • jen v singuláru – zvířecí substantiva:
  pes, vlk, vták, lev, medveď, kôň

Pozn.: N pl. může mít i koncovky -ovia (synovia, otcovia, dedovia...) a -ia (učitelia, bratia...).

Vzor hrdina

Podle vzoru hrdina skloňujeme:

 • substantiva mužského rodu (životná), která jsou zakončena na -a:
  sudca, sluha, hokejista, huslista

Pozn.: Slova zakončená na -ista mají v N pl. koncovku -i (huslisti, hokejisti...).

Vzor dub

Podle vzoru dub skloňujeme:

 • podstatná jména mužského rodu (neživotná), která jsou zakončena na tvrdou nebo obojetnou souhlásku:
  potok, dom, strom, obraz, autobus, trolejbus, pondelok, utorok, štvrtok, piatok
 • jen v plurálu – zvířecí substantiva zakončená na tvrdou nebo obojetnou souhlásku:
  slon, had, vlk, lev

Vzor stroj

Podle vzoru stroj skloňujeme:

 • substantiva mužského rodu (neživotná), která jsou zakončena na měkkou souhlásku:
  kôš, oheň, nôž, čaj, počítač, dážď, máj, kameň
 • jen v plurálu – zvířecí substantiva zakončená na měkkou souhlásku:
  medveď, kôň, mravec

Vzor kuli

Podle vzoru kuli skloňujeme:

 • cizí substantiva mužského rodu, mužská jména a příjmení zakončená na samohlásky i, y, í, e, é, ä, ű, ö, ő:
  pony, grizly, abbé, Škultéty, Goethe, Krčméry, Nietsche

Ženský rod

Singulár
žena ulica dlaň kosť gazdiná idea
N žen-a ulic-a dlaň kosť gazdin-á ide-a
G žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-ej ide-y
D žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
A žen-u ulic-u dlaň kosť gazdin-ú ide-u
L žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
I žen-ou ulic-ou dlaň-ou kosť-ou gazdin-ou ide-ou
Plurál
N žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
G žien/-í ulíc/-í dlan-í kost-í gazdín ide-í
D žen-ám ulic-iam dlan-iam kost-iam gazdin-ám ide-ám
A žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
L žen-ách ulic-iach dlan-iach kost-iach gazdin-ách ide-ách
I žen-ami ulic-ami dlaň-ami kosť-ami gazdin-ami ide-ami

Pomůcka:

Ženský rod
Končí na -a Končí na souhlásku
 • Před -a je tvrdá nebo obojetná souhláska
  žena, voda, hlava, ruka, noha, chata, Bratislava, Nitra, rodina
 • Před -a je měkká souhláska
  ulica, práca, stanica, schôdza, tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, nedeľa
 • v N pl. mají koncovku -e
  dlaň, pieseň, loď, báseň
 • v N pl. mají koncovku -i
  kosť, noc, krv, vlasť

Vzor žena

Podle vzoru žena skloňujeme:

 • podstatná jména ženského rodu zakončená na -a. Před -a je tvrdá nebo obojetná souhláska.:
  mama, dcéra, vnučka, rodina, kniha, cesta, voda, ruka, noha, hlava, streda, sobota

Pozn.: Když v G pl. nepřidáváme žádnou koncovku, prodlouží se kořen slova.

 • mama - mám
 • kniha - kníh
 • ruka - rúk
 • noha - nôh

Vzor ulica

Podle vzoru ulica skloňujeme:

 • substantiva ženského rodu zakončená na -a. Před -a je měkká souhláska.:
  práca, stanica, schôdza, tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, fľaša, nedeľa, chvíľa

Pozn.: Když v G pl. nepřidáváme žádnou koncovku, prodlouží se kořen slova.

 • stanica - staníc
 • tabuľa - tabúľ
 • fľaša - fliaš
 • chvíľa - chvíľ

Vzor dlaň

Podle vzoru dlaň skloňujeme:

 • substantiva ženského rodu zakončená na souhlásku. V N pl. jsou zakončena na -e (dlane):
  pieseň, loď, báseň, reportáž, posteľ, predpoveď

Vzor kosť

Podle vzoru kosť skloňujeme:

 • substantiva ženského rodu zakončená na souhlásku. V N pl. jsou zakončena na -i (kosti):
  vec, noc, step, pomoc, zmes, radosť, krv

Vzor gazdiná

Podle vzoru gazdiná skloňujeme:

 • substantiva ženského rodu – jen málo slov. Jde vždy o pojmenování osob, většinou z feudálního období:
  princezná, kráľovná, cisárovná, šľachtičná, stryná

Vzor idea

Někdy se vyčleňuje samostatný vzor idea. Podle vzoru idea skloňujeme:

 • substantiva ženského rodu zakončená na -ea, -oa, -ua:
  orchidea, Andrea, aloa, Nikaragua, Ikea

Samostatné skloňování mají slova mať (matka) a pani (paní).

Singulár Plurál
mať
N mať mater-e
G mater-e mater-í
D mater-i mater-iam
A mať mater-e
L mater-i mater-iach
I mater-ou mater-ami
Singulár Plurál
pani
N pan-i pan-ie
G pan-ej pan-í
D pan-ej pan-iam
A pan-iu pan-ie
L pan-ej pan-iach
I paň-ou pan-iami

Pozn.: Substantivum pani skloňujeme pouze tehdy, když stojí samostatně. Ve spojení s vlastním jménem ho neskloňujeme.

 • to je pani Malá
 • ideme od pani Malej
 • ideme k pani Malej
 • vidím pani Malú

Střední rod

Singulár
mest-o srdce vysvedčenie dievča
N mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
G mest-a srdc-a vysvedčen-ia dievč-aťa
D mest-u srdc-u vysvedčen-iu dievč-aťu
A mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
L mest-e/-u srdc-i vysvedčen-í dievč-ati
I mest-om srdc-om vysvedčen-ím dievčať-om
Plurál
N mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
G miest/-í sŕdc vysvedčen-í dievč-at/-eniec
D mest-ám srdc-iam vysvedčen-iam dievč-atám/-encom
A mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
L mest-ách srdc-iach vysvedčen-iach dievč-atách/-encoch
I mest-ami srdc-ami vysvedčen-iami dievč-atami/-encami

Pomůcka:

Střední rod
 • Končí na -o, -on nebo -um
  mesto, auto, jablko, Slovensko, epiteton, múzeum
 • Končí na -e
  srdce, vajce, more, nástupište, pole
 • Končí na -ie
  vysvedčenie, lístie, stretnutie, námestie, umenie
 • Končí na -a nebo -ä
  dievča, dieťa, zviera, kura, žriebä

Vzor mesto

Podle vzoru mesto skloňuje:

 • substantiva středního rodu zakončená na -o:
  auto, koleso, jablko, Slovensko, kakao, drevo, dielo, vedro, oko, ucho, brucho, mydlo
 • cizí slova zakončená na -on nebo -um:
  epiteton, múzeum

Vzor srdce

Podle vzoru srdce skloňujeme:

 • substantiva středního rodu zakončená na -e:
  vajce, more, nástupište, pole

Vzor vysvedčenie

Podle vzoru vysvedčenie skloňujeme:

 • substantiva středního rodu zakončená na -ie:
  lístie, stretnutie, zahraničie, námestie, umenie

Pozn.: Přípony jsou vždy dlouhé, nerespektuje se pravidlo o rytmickém krácení.

Vzor dievča

Podle vzoru dievča skloňujeme:

 • substantiva středního rodu zakončená na -a nebo -ä:
  dieťa, zviera, páža, knieža, mláďa, kura, žriebä

Pozn.: Slovo dieťa má v pl. tyto tvary:
deti, detí, deťom, deti, o deťoch, s deťmi.

Pomnožná podstatná jména

Některá podstatná jména mají jen tvar plurálu, přestože pojmenovávají jediný předmět:

 • tie nohavice, tie plavky, tie šaty, tie okuliare, tie nožnice, tie pľúca, tie Košice
 • Čo je to? To sú okuliare.
 • Aké sú okuliare? Okuliare sú nové.
 • Čie sú to okuliare? Okuliare sú mamine.
 • Tie okuliare nové a mamine.

Takováto podstatná jména nemají tvar singuláru, jen plurálu. Nazýváme je pomnožná. Skloňujeme je jen v plurálu.

Pomnožné podstatné jméno:

jedny nohavice
dvoje nohavice

Rozlišujte:

Jeden předmět (pomnožné podstatné jméno) Více předmětů
 • nohavice
 • plavky
 • nohavičky
 • slipy
 • rifle
 • šaty
 • rukavice (jedna rukavica, dve rukavice)
 • topánky (jedna topánka, dve topánky)
 • čižmy (jedna čižma, dve čižmy)
 • ponožky (jedna ponožka, dve ponožky)

S pomnožnými podstatnými jmény se často setkáváme u zeměpisných názvů.

 • mesto Košice
 • mesto Levice
 • mesto Trenčianske Teplice
 • pohorie Vysoké Tatry
 • pohorie Nízke Tatry
 • Alpy, Benátky, Atény, Piešťany, Donovaly, Kúty...

Názvy povolání v ženském rodě

Názvy povolání v ženském rodě tvoříme pomocí přípony -ka:

 • lekár - lekárka
 • predavač - predavačka
 • kuchár - kuchárka
 • učiteľ - učiteľka
 • podnikateľ - podnikateľka
 • kuchár - kuchárka
 • pekár - pekárka
 • manažér - manažérka
 • sekretár - sekretárka
 • policajt - policajtka
 • prekladateľ - prekladateľka
 • fotograf - fotografka

Pokud povolání v mužském rodě končí na -k, toto -k se změní na -č a opět přidáme příponu -ka:

 • právnik - právnička
 • pokladník - pokladníčka
 • čašník - čašníčka
 • tanečník - tanečníčka
 • lekárnik - lekárnička
 • informatik - informatička
 • chemik - chemička

Zdrobněliny

V rozhovorech s dětmi často používáme zdrobněliny a familiární oslovení.

auto - autíčko auto – autíčko
dom - domček dům – domeček
dieťa - dieťatko dítě – děťátko
mama - mamička máma – maminka
 • Kde máš autíčka, Janko?
 • Páči sa ti tento domček pre bábiky?
 • Aké krásne dieťatko!
 • Kde máš mamičku?
 • apod.
dom
domček
strom
stromček
auto
autíčko
posteľ
postieľka

Od jednoho slova lze někdy utvořit několik zdrobnělin, např.:

 • Zuzana - Zuzka, Zuzička, Zuzanka...
 • ruka - rúčka, ručička...
 • mama - mamka, mamička, mamulienka...
 • otec - otecko
 • tato - tatko, tatíčko

Slovesná podstatná jména

Označují děj (činnost) jako slovesa, ale mají tvar substantiva. Tvoříme je velmi jednoduše: od infinitivu písať odtrhneme -ť a přidáme příponu -nie nebo -tie: písanie. Všechna jsou středního rodu a skloňují se podle vzoru vysvedčenie. Platí pravidlo o rytmickém krácení: zapnúť - zapnutie.

písať + A To je program na písanie + G
písať text To je program na písanie textu.
To je program na psaní textu.
počúvať + A To je program na počúvanie + G
počúvať hudbu To je program na počúvanie hudby.
To je program na poslech hudby.

Pozor:
kresliť - kreslenie, vidieť - videnie, zapnúť - zapnutie, vypnúť - vypnutie