Číslovky

Obecně

Číslovky vyjadřují množství, počet osob, zvířat, věcí a jevů.

Dělíme je na:

 1. 1. skupina
  • základní číslovky
   • koľko? koľkí? - jeden, dva, dvaja, tri, štyri, päť, sto, tisíc, milión...
  • skupinové číslovky
   • koľko? - dvoje, troje, štvoro, pätoro, šestoro...
 2. 2. skupina
  • řadové číslovky
   • koľký? - prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty, stý, tisíci...
 3. 3. skupina
  • násobné číslovky
   • koľkokrát? - jedenkrát, dvakrát, trikrát, stokrát...
   • koľko ráz? - raz, dva razy, tri razy, štyri razy, päť ráz, sto ráz...
   • koľkonásobný? - dvojnásobný, trojnásobný, štvornásobný, stonásobný...
 4. 4. skupina
  • druhové číslovky
   • koľkoraký? - dvojaký, trojaký, štvoraký, pätoraký, šestoraký...
základní číslovky řadové číslovky
0 nula nultý , á, é
1 jeden prvý , -á, é
2 dva druhý , -á, -é
3 tri tretí , -ia, -ie
4 štyri štvrtý , -á, -é
5 päť piaty , -a, -e
6 šesť šiesty , -a, -e
7 sedem siedmy , -a, -e
8 osem ôsmy , -a, -e
9 deväť deviaty , -a, -e
základní číslovky řadové číslovky
10 desať desiaty , -a, -e
11 jedenásť jedenásty , -a, -e
12 dvanásť dvanásty , -a, -e
13 trinásť trinásty , -a, -e
14 štrnásť štrnásty , -a, -e
15 pätnásť pätnásty , -a, -e
16 šestnásť šestnásty , -a, -e
17 sedemnásť sedemnásty , -a, -e
18 osemnásť osemnásty , -a, -e
19 devätnásť devätnásty , -a, -e
základní číslovky řadové číslovky
20 dvadsať dvadsiaty , -a, -e
21 dvadsaťjeden
 • dvadsiaty prvý
 • dvadsiata prvá
 • dvadsiate prvé
22 dvadsaťdva
 • dvadsiaty druhý
 • dvadsiata druhá
 • dvadsiate druhé
23 dvadsaťtri
 • dvadsiaty tretí
 • dvadsiata tretia
 • dvadsiate tretie
... ... ...
základní číslovky řadové číslovky
30 tridsať tridsiaty , -a, -e
40 štyridsať štyridsiaty , -a, -e
50 päťdesiat päťdesiaty , -a, -e
60 šesťdesiat šesťdesiaty , -a, -e
70 sedemdesiat sedemdesiaty , -a, -e
80 osemdesiat osemdesiaty , -a, -e
90 deväťdesiat deväťdesiaty , -a, -e
100 sto stý , -a, -e
1 000 tisíc tisíci , -a, -e
1 000 000 milión miliónty , -a, -e

Číslovky

základní číslovky mužský rod, životný mužský rod, neživotný ženský rod střední rod řadové číslovky
1 jeden jeden muž jeden dom jedna žena jedno dieťa prvý, -á, é
2 dva dvaja muži dva domy dve ženy dve deti druhý, -á, -é
3 tri traja muži tri domy tri ženy tri deti tretí, -ia, -ie
4 štyri štyria muži štyri domy štyri ženy štyri deti štvrtý, -á, -é
5 päť päť mužov domov žien detí piaty, -a, -e
6 šesť šesť šiesty, -a, -e
7 sedem sedem siedmy, -a, -e
8 osem osem ôsmy, -a, -e
9 deväť deväť deviaty, -a, -e
10 desať desať desiaty, -a, -e
11 jedenásť jedenásť jedenásty, -a, -e
12 dvanásť dvanásť dvanásty, -a, -e

Neurčité číslovky

niekoľko + G Pl. několik
veľa + G hodně
málo + G málo
pár , zopár + G Pl. pár
 • Večer ide z Košíc niekoľko autobusov.
 • Vo vlaku bolo veľa ľudí.
 • Mám málo času. Musím chodiť do práce a aj študovať.
 • Na tejto ulici je zopár obchodov s oblečením.

Skloňování číslovek

Základní číslovky

Číslovka jeden má vlastní skloňování. Číslovky dva, tri a štyri mají stejné skloňování. Číslovky päťdeväťdesiatdeväť se skloňují podle číslovky päť.

Singulár
Mužský rod Ženský rod Střední rod
N jeden (muž, dom) jedn-a (žena) jedn-o (dieťa)
G jedn-ého jedn-ej jedn-ého
D jedn-ému jedn-ej jedn-ému
A
 • jedn-ého ?
 • jeden ?
jedn-u jedn-o
L jedn-om jedn-ej jedn-om
I jedn-ým jedn-ou jedn-ým
Plurál
Mužský rod (životná) Ostatní
N jedn-i (muži) jedn-y (domy, ženy, deti)
G jedn-ých jedn-ých
D jedn-ým jedn-ým
A jedn-ých jedn-y
L jedn-ých jedn-ých
I jedn-ými jedn-ými
dva tri štyri päť
N
 • dvaja (muži)
 • dva (domy)
 • dve (ženy, deti)
 • traja (muži)
 • tri (domy, ženy, deti)
 • štyria (muži)
 • štyri (domy, ženy, deti)
 • piati (muži)
 • päť (mužov) ?
 • päť (domov, žien, detí)
G dvoch troch štyroch piatich
D dvom trom štyrom piatim
A
 • dvoch (mužov)
 • dva (domy)
 • dve (ženy, deti)
 • troch (mužov)
 • tri (domy, ženy, deti)
 • štyroch (mužov)
 • štyri (domy, ženy, deti)
 • piatich (mužov)
 • päť (domov, žien, detí)
L dvoch troch štyroch piatich
I dvoma/dvomi troma/tromi štyrmi piatimi

Ostatní číslovky

Řadové číslovky skloňujeme jako adjektiva (prvý, druhý, piaty...). Téměř všechny skloňujeme podle vzoru pekný, kromě tretí a tisíci – ty končí na i, í, proto je skloňuje podle vzoru cudzí.

Násobné (dvojnásobný, stonásobný...) a druhové číslovky (dvojaký, pätoraký, storaký...) skloňuje také jako adjektiva (podle vzoru pekný).

Jak čteme jména panovníků

Řadové číslovky za jmény panovníků píšeme buď římskými číslicemi nebo slovem (s velkým počátečním písmenem):

 • Mojmír I. - Mojmír Prvý
 • Jozef II. - Jozef Druhý

Řadovou číslovku skloňuje podle substantiva, které stojí před ní:

 • s Mojmírom I. - s Mojmírom Prvým
 • od Jozefa II. - od Jozefa Druhého

Počítání

plus (+)
1 + 2 = 3 jeden plus dva sa rovná tri
10 + 0 = 10 desať plus nula sa rovná desať
8 + 6 = 14 osem plus šesť sa rovná štrnásť
9 + 8 = 17 deväť plus osem sa rovná sedemnásť
mínus (-)
22 – 4 = 18 dvadsaťdva mínus štyri sa rovná osemnásť
15 – 3 = 12 pätnásť mínus tri sa rovná dvanásť
6 – 5 = 1 šesť mínus päť sa rovná jeden
7 – 7 = 0 sedem mínus sedem sa rovná nula
krát (x)
4 x 6 = 24 štyri krát šesť sa rovná dvadsaťštyri
6 x 5 = 30 šesť krát päť sa rovná tridsať
1 x 6 = 6 jeden krát šesť sa rovná šesť
0 x 3 = 0 nula krát tri sa rovná nula
deleno (:)
54 : 9 = 6 päťdesiatštyri deleno deväť sa rovná šesť
100 : 10 = 10 sto deleno desať sa rovná desať
28 : 7 = 4 dvadsaťosem deleno sedem sa rovná štyri
12 : 2 = 6 dvanásť deleno dva sa rovná šesť
1:
Kedy si sa narodil?
Kdy ses narodil?
2:
Narodil som sa v roku tisícdeväťstoosemdesiatpäť (1985).
1:
Kedy sa narodilo vaše dieťa?
Kdy se narodilo vaše dítě?
2:
Naše dieťa sa narodilo v roku dvetisícštyri (2004).

Datum

Genitiv Nominativ
Koľkého je dnes? (22. 01. 2010) Aký je dnes deň? (22. 01. 2010)
Dnes je dvadsiateho druhého januára dvetisícdesať. Dnes je dvadsiaty druhý január dvetisícdesať.
... prvého januára. ... prvý január.
... tretieho apríla. ... tretí apríl.
... jedenásteho mája. ... jedenásty máj.
... sedemnásteho marca dvetisícdesať. ... sedemnásty marec dvetisícdesať.
... tridsiateho prvého decembra tisícdeväťstoosemdesiatšesť. ... tridsiaty prvý december tisícdeväťstoosemdesiatšesť.

Míry a váhy

Koľko?

1 kg jeden kilogram/jedno kilo
1 g jeden gram
1 l jeden liter
1 m jeden meter
1 ks jeden kus