Numeralien (Zahlwörter)

Allgemein

Die Zahlwörter drücken eine Menge oder Anzahl von Personen, Tieren, Sachen und Ereignissen aus.

Sie werden eingeteilt in:

 1. 1. Gruppe
  • Grundzahlwörter
   • koľko? koľkí? - jeden, dva, dvaja, tri, štyri, päť, sto, tisíc, milión...
  • Kollektivzahlwörter
   • koľko? - dvoje, troje, štvoro, pätoro, šestoro...
 2. 2. Gruppe
  • Ordnungszahlwörter
   • koľký? - prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty, stý, tisíci...
 3. 3. Gruppe
  • Multiplikationszahlwörter
   • koľkokrát? - jedenkrát, dvakrát, trikrát, stokrát...
   • koľko ráz? - raz, dva razy, tri razy, štyri razy, päť ráz, sto ráz...
   • koľkonásobný? - dvojnásobný, trojnásobný, štvornásobný, stonásobný...
 4. 4. Gruppe
  • Gattungszahlwörter
   • koľkoraký? - dvojaký, trojaký, štvoraký, pätoraký, šestoraký...
Grundzahlwörter Ordnungszahlwörter
0 nula nultý , á, é
1 jeden prvý , -á, é
2 dva druhý , -á, -é
3 tri tretí , -ia, -ie
4 štyri štvrtý , -á, -é
5 päť piaty , -a, -e
6 šesť šiesty , -a, -e
7 sedem siedmy , -a, -e
8 osem ôsmy , -a, -e
9 deväť deviaty , -a, -e
Grundzahlwörter Ordnungszahlwörter
10 desať desiaty , -a, -e
11 jedenásť jedenásty , -a, -e
12 dvanásť dvanásty , -a, -e
13 trinásť trinásty , -a, -e
14 štrnásť štrnásty , -a, -e
15 pätnásť pätnásty , -a, -e
16 šestnásť šestnásty , -a, -e
17 sedemnásť sedemnásty , -a, -e
18 osemnásť osemnásty , -a, -e
19 devätnásť devätnásty , -a, -e
Grundzahlwörter Ordnungszahlwörter
20 dvadsať dvadsiaty , -a, -e
21 dvadsaťjeden
 • dvadsiaty prvý
 • dvadsiata prvá
 • dvadsiate prvé
22 dvadsaťdva
 • dvadsiaty druhý
 • dvadsiata druhá
 • dvadsiate druhé
23 dvadsaťtri
 • dvadsiaty tretí
 • dvadsiata tretia
 • dvadsiate tretie
... ... ...
Grundzahlwörter Ordnungszahlwörter
30 tridsať tridsiaty , -a, -e
40 štyridsať štyridsiaty , -a, -e
50 päťdesiat päťdesiaty , -a, -e
60 šesťdesiat šesťdesiaty , -a, -e
70 sedemdesiat sedemdesiaty , -a, -e
80 osemdesiat osemdesiaty , -a, -e
90 deväťdesiat deväťdesiaty , -a, -e
100 sto stý , -a, -e
1.000 tisíc tisíci , -a, -e
1.000.000 milión miliónty , -a, -e

Numeralien (Zahlwörter)

Grundzahlwörter männlich belebt männlich unbelebt weiblich sächlich Ordnungszahlwörter
1 jeden jeden muž jeden dom jedna žena jedno dieťa prvý, -á, é
2 dva dvaja muži dva domy dve ženy dve deti druhý, -á, -é
3 tri traja muži tri domy tri ženy tri deti tretí, -ia, -ie
4 štyri štyria muži štyri domy štyri ženy štyri deti štvrtý, -á, -é
5 päť päť mužov domov žien detí piaty, -a, -e
6 šesť šesť šiesty, -a, -e
7 sedem sedem siedmy, -a, -e
8 osem osem ôsmy, -a, -e
9 deväť deväť deviaty, -a, -e
10 desať desať desiaty, -a, -e
11 jedenásť jedenásť jedenásty, -a, -e
12 dvanásť dvanásť dvanásty, -a, -e

Unbestimmte Zahlwörter

niekoľko + G Pl. einige, ein paar
veľa + G viel, sehr
málo + G wenig
pár , zopár + G Pl. paar, ein paar
 • Večer ide z Košíc niekoľko autobusov.
 • Vo vlaku bolo veľa ľudí.
 • Mám málo času. Musím chodiť do práce a aj študovať.
 • Na tejto ulici je zopár obchodov s oblečením.

Deklination der Zahlwörter

Grundzahlwörter

Das Zahlwort jeden [ein] hat seine eigene Deklination. Die Zahlwörter dva, tri und štyri [zwei, drei und vier] haben ihre eigene gleichlautende Deklination. Die Zahlwörter päť bis deväťdesiatdeväť [fünf bis neunundneunzig] werden nach dem Zahlwort päť [fünf] dekliniert.

Singular
Maskulinum Femininum Neutrum
N jeden (muž, dom) jedn-a (žena) jedn-o (dieťa)
G jedn-ého jedn-ej jedn-ého
D jedn-ému jedn-ej jedn-ému
A
 • jedn-ého ?
 • jeden ?
jedn-u jedn-o
L jedn-om jedn-ej jedn-om
I jedn-ým jedn-ou jedn-ým
Plural
Maskulinum (belebt) Sonstige
N jedn-i (muži) jedn-y (domy, ženy, deti)
G jedn-ých jedn-ých
D jedn-ým jedn-ým
A jedn-ých jedn-y
L jedn-ých jedn-ých
I jedn-ými jedn-ými
dva tri štyri päť
N
 • dvaja (muži)
 • dva (domy)
 • dve (ženy, deti)
 • traja (muži)
 • tri (domy, ženy, deti)
 • štyria (muži)
 • štyri (domy, ženy, deti)
 • piati (muži)
 • päť (mužov) ?
 • päť (domov, žien, detí)
G dvoch troch štyroch piatich
D dvom trom štyrom piatim
A
 • dvoch (mužov)
 • dva (domy)
 • dve (ženy, deti)
 • troch (mužov)
 • tri (domy, ženy, deti)
 • štyroch (mužov)
 • štyri (domy, ženy, deti)
 • piatich (mužov)
 • päť (domov, žien, detí)
L dvoch troch štyroch piatich
I dvoma/dvomi troma/tromi štyrmi piatimi

Andere Zahlwörter

Die Ordnungszahlwörter werden wie Adjektive dekliniert (prvý, druhý, piaty...). Nahezu alle Ordnungszahlwörter deklinieren wir nach dem Deklinationsmuster pekný, mit Ausnahme von tretí und tisíci - diese enden auf i, í, und werden deshalb nach dem Muster cudzí dekliniert.

Multiplikationszahlwörter (dvojnásobný, stonásobný... [der zweifache, der hundertfache …]) und Gattungszahlwörter (dvojaký, pätoraký, storaký ... [zweierlei, fünferlei, hunderterlei …]) werden auch wie Adjektive (nach dem Deklinationsmuster pekný [der schöne]) dekliniert.

Wie werden die Herrscher bezeichnet

Die Ordnungszahlwörter hinter den Namen von Herrschern werden entweder mit römischen Zahlen gekennzeichnet oder in Buchstaben ausgeschrieben (mit einem großen Anfangsbuchstaben):

 • Mojmír I. - Mojmír Prvý
 • Jozef II. - Jozef Druhý

Das Ordnungszahlwort wird nach dem davor stehenden Substantiv dekliniert:

 • s Mojmírom I. - s Mojmírom Prvým
 • od Jozefa II. - od Jozefa Druhého

Rechnen

plus (+)
1 + 2 = 3 jeden plus dva sa rovná tri
10 + 0 = 10 desať plus nula sa rovná desať
8 + 6 = 14 osem plus šesť sa rovná štrnásť
9 + 8 = 17 deväť plus osem sa rovná sedemnásť
mínus (-)
22 – 4 = 18 dvadsaťdva mínus štyri sa rovná osemnásť
15 – 3 = 12 pätnásť mínus tri sa rovná dvanásť
6 – 5 = 1 šesť mínus päť sa rovná jeden
7 – 7 = 0 sedem mínus sedem sa rovná nula
krát (x)
4 x 6 = 24 štyri krát šesť sa rovná dvadsaťštyri
6 x 5 = 30 šesť krát päť sa rovná tridsať
1 x 6 = 6 jeden krát šesť sa rovná šesť
0 x 3 = 0 nula krát tri sa rovná nula
deleno (:)
54 : 9 = 6 päťdesiatštyri deleno deväť sa rovná šesť
100 : 10 = 10 sto deleno desať sa rovná desať
28 : 7 = 4 dvadsaťosem deleno sedem sa rovná štyri
12 : 2 = 6 dvanásť deleno dva sa rovná šesť
1:
Kedy si sa narodil?
Wann bist du geboren?
2:
Narodil som sa v roku tisícdeväťstoosemdesiatpäť (1985).
1:
Kedy sa narodilo vaše dieťa?
Wann ist euer Kind geboren?
2:
Naše dieťa sa narodilo v roku dvetisícštyri (2004).

Datum

Genitiv Nominativ
Koľkého je dnes? (22. 01. 2010) Aký je dnes deň? (22. 01. 2010)
Dnes je dvadsiateho druhého januára dvetisícdesať. Dnes je dvadsiaty druhý január dvetisícdesať.
... prvého januára. ... prvý január.
... tretieho apríla. ... tretí apríl.
... jedenásteho mája. ... jedenásty máj.
... sedemnásteho marca dvetisícdesať. ... sedemnásty marec dvetisícdesať.
... tridsiateho prvého decembra tisícdeväťstoosemdesiatšesť. ... tridsiaty prvý december tisícdeväťstoosemdesiatšesť.

Maße und Gewichte

Koľko?

1 kg jeden kilogram/jedno kilo
1 g jeden gram
1 l jeden liter
1 m jeden meter
1 ks jeden kus