Zamjenice

Zamjenice zamjenjuju imenice, pridjeve, brojeve i priloge. Ne imenuju predmete, samo na njih upućuju.

 • Žiak píše úlohu. - On píše úlohu.
 • Rád čítam zaujímavé knihy. - Rád čítam také knihy.

Zamjenice dijelimo na:

 1. osobne:
  • a) glavni: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
  • b) posvojne: môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich
 2. povratne:
  • a) glavni: seba/sa (u Dativu sebe/si)
  • b) posvojne: svoj
 3. pokazne: ten, , to, , tie, tento, táto, toto, títo, tieto, onen, oné...
 4. upitne: kto? čo? aký? ktorý? kde? kedy? prečo? ako? koľký?
 5. odnosne: kto, čo, aký, ktorý, kde, kedy, prečo, ako, koľký...
 6. neodređene: niečo, dakto, bárskoľko, všeličo, ktosi, kdekoľvek...
 7. Pridjevske: ten istý, taký istý, iný, každý, všetci, nikto, nijaký, sám, samý...

Sklanjanje zamjenica

Sklanjanje osobnih imenica

Kod zamjenica ja, ty, on i ono razlikujemo dugi oblik (mňa, teba, jeho...) i kratki oblik(ma, ťa, ho...). Kratki oblik nikada ne stoji na početku rečenice.

 • Vidím ťa. Ťa vidím.
 • Vidím teba. Teba vidím.

a) glavni

Jednina Množina
N ja ty on ona ono my vy oni ony
G mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
-ňho/-ň
jej/nej jeho/neho/
nás vás ich/nich ich/nich
D mne/mi tebe/ti jemu/nemu/
mu
jej/nej jemu/nemu/
mu
nám vám im/nim im/nim
A mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
ho/-ňho/
ju/ňu jeho/ho/
nás vás ich/nich ich/ne
L (o) mne (o) tebe (o) ňom (o) nej (o) ňom (o) nás (o) vás (o) nich (o) nich
I mnou tebou ním ňou ním nami vami nimi nimi

Bilješka: Oblik neho, nemu, nej, ňu, nim, ne itd. koristimo samo uz pomoć prijedloga.

 • Čakám na neho.
 • Idem k nemu.
 • Bez nich je smutný.

b) posvojne

Jednina
Muški rod Ženski rod Srednji rod
N môj moj-a moj-e
G môj-ho moj-ej môj-ho
D môj-mu moj-ej môj-mu
A
 • môj-ho ?
 • môj ?
moj-u moj-e
L moj-om moj-ej moj-om
I moj-ím moj-ou moj-ím
Množina
Muški rod (živo) Ostalo
N moj-i moj-e
G moj-ich moj-ich
D moj-im moj-im
A moj-ich moj-e
L moj-ich moj-ich
I moj-imi moj-imi

Bilješka: Jednako sklanjamo i zamjenice tvoj, náš, váš i svoj [tvoj, naš, naš i svoj].

Za posvojne zamjenice postavljamo pitanja, tj. upitne zamjenice čí, čia, čie [čija, čije]; prema tome kojeg je gramatičkog roda konkretna imenica.

 • Čí je to pes? To je môj pes.
 • Čia je to kniha? To je tvoja kniha.
 • Čie je to auto? To je naše auto.
 • Čí to rodičia? To moji rodičia.
 • Čie to knihy? To moje knihy.
 • Čie to autá? To moje autá.
Jednina Množina
čí čia čie čí (muške kategorija živog) čie (ostale)
JA môj dom moja mama moje dieťa moji rodičia moje deti
TY tvoj dom tvoja mama tvoje dieťa tvoji rodičia tvoje deti
MY náš dom naša mama naše dieťa naši rodičia naše deti
VY váš dom vaša mama vaše dieťa vaši rodičia vaše deti
ON, ONO jeho dom mama dieťa rodičia deti
ONA jej dom mama dieťa rodičia deti
ich dom mama dieťa rodičia deti

Posvojne zamjenice za prvu (jamôj; my - náš) i drugu osobu (tytvoj; vy - váš.) sklanjamo prema konkretnoj imenici.

 • tvoja malá sestra
 • tvoju malú sestru
 • o tvojej malej sestre
 • ...

Posvojne zamjenice za treću osobu (onjeho; onajej; onojeho; oniich; ony - ich) ne sklanjamo! U svim rodovima, brojevima i padežima ostaju isti.

 • jeho dom, jeho domu, jeho domy...
 • jej mačka, jej mačky, jej mačke...
 • ich auto, ich auta, ich autá...

Sklanjanje povratnih imenica

a) glavni

 • N -
 • G - seba
 • D - sebe/si
 • A - seba/sa
 • L - (o) sebe
 • I - sebou

Povratna imenica sa [sa] se može pojavljivati i kod onih glagola, kod kojih se u vašem jeziku ne pojavljuju, i obrnuto:

volať sa zovem se

Kod sprezanja se povratna zamjenica ne mijenja!

 • Ako sa voláš?
 • Volám sa Kristína.
 • Oni sa volajú Karl a Tom.

b) posvojne

Jednina
Muški rod Ženski rod Srednji rod
N svoj svoj-a svoj-e
G svoj-ho svoj-ej svoj-ho
D svoj-mu svoj-ej svoj-mu
A
 • svoj-ho ?
 • svoj ?
svoj-u svoj-e
L svoj-om svoj-ej svoj-om
I svoj-ím svoj-ou svoj-ím
Množina
Muški rod (živo) Ostalo
N svoj-i svoj-e
G svoj-ich svoj-ich
D svoj-im svoj-im
A svoj-ich svoj-e
L svoj-ich svoj-ich
I svoj-imi svoj-imi

Kada koristimo posvojnu zamjenicu svoj [svoj]?

Jano mi požičal knihu. Čiu knihu? Svoju knihu. -> Jano mi požičal svoju knihu.
Jano mi je posudio knjigu. Čiju knjigu? Svoju knjigu. - Jano mi je posudio svoju knjigu.

Pozor: Ne možemo reći: Svoja kniha je zaujímavá. - rečenica nema smisla.

On mi požičal svoju knihu.
Peter mi požičal (Petrovu) knihu.
On mi požičal svoju knihu.
Jano mi požičal (Janovu) knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Peter mi požičal Janovu knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Jano mi požičal Petrovu knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Martina mi požičala (Martininu) knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Lucia mi požičala (Luciinu) knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Martina mi požičala Luciinu knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Lucia mi požičala Martininu knihu.

Još neki primjeri:

 • Rodičia dali svoje deti do materskej školy.
 • Trénujte svoju pamäť!
 • Svoj mozog musíme cvičiť.
 • Deti ľúbia svojich rodičov.

Sklanjanje pokaznih zamjenica

Jednina Množina
N ten to tie
G toho tej toho tých tých
D tomu tej tomu tým tým
A toho / ten ? to tých tie
L (o) tom tej tom tých tých
I tým tou tým tými tými

Sklanjanje upitnih zamjenice

Jednina Množina
N aký? aká? aké? akí? aké?
G akého? akej? akého? akých? akých?
D akému? akej? akému? akým? akým?
A akého? / aký? ? akú? aké? akých? aké?
L (o) akom? akej? akom? akých? akých?
I akým? akou? akým? akými? akými?
Jednina Množina
N čí? čia? čie? čí? čie?
G čieho? čej? čieho? čích? čích?
D čiemu? čej? čiemu? čím? čím?
A čieho? / čí? ? čiu? čie? čích? čie?
L (o) čom? čej? čom? čích? čích?
I čím? čou? čím? čími? čími?

Sklanjanje upitnih zamjenica kto? čo? [tko? što?](pitanja za padeže)

N kto? čo?
G koho? čoho?
D komu? čomu?
A koho? čo?
L (o) kom? čom?
I kým? čím?

Razlika između aký - ktorý (kakav - koji)

 • Do akého obchodu? postavljamo pitanje o karakteristikama predmeta. Na primjer:
  Do malého obchodu, do veľkého obchodu, do nového obchodu...
 • Do ktorého obchodu? postavljamo pitanje o konkretnom predmetu. Na primjer:
  Do tohto obchodu, do toho nového obchodu na Dlhej ulici...
 • Aké tričko sa ti páči? biele, červené, dlhé, krátke, moderné....
 • Ktoré tričko sa ti páči? tamto, toto biele, to červené...

Razlika između radi - rady

Chcete ísť s nami?

Veľmi radi! muskarci ili muškarci + žene, djeca muški rod, živo
Veľmi rady! samo žene, eventualno djeca svi ostali rodovi
Oni radi. muskarci ili muškarci + žene, djeca muški rod, živo
Ony rady. samo žene, eventualno djeca svi ostali rodovi

Kada je u grupi samo jedan muškarac, dječak (imenica mora biti muškog roda), moramo koristiti oni (radi) [oni/množ. (rado)]