Pravilo o ritmičkom skraćivanju

Slovački se od ostalih slovačkih jezika razlikuje pravilom o ritmičkom kraćenju: u slovačkom neposredno iza sebe ne smiju stajati dva duha sloga.

Dugi slogovi su oni slogovi u kojima se nalazi dugi samoglasnik (á, é, í, ó, ú), dugi slogotvorni suglasnik (ŕ, ĺ) ili dvoglasnik (ia, ie, iu, ô). Sa ovim pravilom se često susrećemo kod pridjeva.

 • pekná ruža (lijepa ruža)
 • červená ruža (crvena ruža)
 • krásna ruža (krasna ruža)

Zbog toga što je već korijen riječi krásn- dug, nastavak -ý, -á, -é moramo skratiti: krásny, krásna, krásne. Korijeni riječi pekn- i červen- su kratki, stoga nastavak može ostati normalan, dug (pekná, červená).

Kod skraćivanja se dugi samoglasnici skraćuju na kratke; dvoglasnici se mijenjaju ovako:

 • ia – a
 • ie – e
 • iu – u
 • ô – o

Pravilo o ritmičkom kraćenju sadržava puno iznimaka.

Iznimke od pravila o ritmičkom kraćenju

Kod imenica:

 • model vysvedčenie [svjedodžba], npr.: lístie, prútie, skálie
 • imenice ženskog roda (genitiv množine), npr.: básní, tlačiarní, piesní
 • model žena [žena], ulica [ulica], mesto [grad] (genitiv množine), npr.: výhier/výher, hospodárstiev
 • završetak na -iar, -iareň, npr.: múčiar, bieliareň
 • s predmetkom (prefiksom) ná-, zá-, sú-, npr.: nátierka, zásielka, súčiastka

Kod pridjeva

 • model páví, npr.: líščí, kohútí

Kod zamjenica:

 • neodređene zamjenice, npr.: niekým, niečím, bárským, bohviečie, čertviečím, ktoviekým, neviemčiu

Kod glagola:

 • glagoli koji se ponavljaju, npr.: chválievať, strážievať
 • model rozumieť, npr.: zmúdrieť
 • particip, npr: chváliac, súdiac
 • particip prezenta aktivni, npr.: chváliaci, súdiaci
 • particip prezenta pasivni (arhaizam) npr. vyliavší, zakliavší

Kod različitih složenih riječi, npr.:

 • prvýkrát, tisícnásobne, viacmiestny