Red riječi

Izjavna rečenica

Uobičajeni poredak riječi u rečenici:
subjekt + predikat + ostali rečenični dijelovi + točka (.)

U slovačkom je poredak riječi u rečenici više ili manje slobodan:

 • Petar ide danas prvi puta u školu.
 • Peter ide dnes prvý raz do školy.
 • Dnes ide Peter prvý raz do školy.
 • Do školy ide dnes Peter prvý raz.
 • Prvý raz ide dnes Peter do školy.

= Značenje rečenice se ne mijenja no promjenom redoslijeda riječi možemo naglasiti pojedine riječi.

Upitna rečenica

Uobičajeni poredak riječi u rečenici:
(upitna zamjenica) + predikat + subjekt + ostali rečenični dijelovi + upitnik (?)

 • Jano býva v Bratislave.
 • Býva Jano v Bratislave?
 • Jano ide do školy.
 • Kam ide Jano?

Upitna rečenica

Uobičajeni poredak riječi u rečenici:
(oslovljavanje) + predikat + ostali rečenični dijelovi + uskličnik (!)

 • Píš úlohu!
 • Spite osem hodín!
 • Deti, čítajte knihy!

Složene rečenice

Nezavisnosložena rečenica je jednostavan spoj dviju ili više rečenica, poredak riječi u rečenici se ne mijenja.

Poredak riječi u zavisnosloženoj rečenici uvijek je objašnjen uz svaku vrstu složene rečenice.

Poredak riječi u rečenici sa dativom i akuzativom

 • Peter si zabudol knihu. Martina, požičaj mu knihu

U rečenici imamo objekt u akuzativu (knjigu) i objekt u dativu (njemu). Poredak riječi u rečenici zavisi i od toga čime su ovi objekti izraženi. Zapamtite dva pravila:

 1. Ako su oba objekta izražena zamjenicama, tada je poredak D + A.
 2. Ako je jedan od objekata izražen imenicom, a drugi zamjenicom, prednost ima zamjenica pred imenicom.
Požičaj mu ju.
D zamjenica + A zamjenica
Požičaj ju Petrovi.
A zamjenica + D imenica
Požičaj mu knihu.
D zamjenica + A imenica
 • Otec požičal synovi auto.
 • Otec mu požičal auto.
 • Podaj mi knihu.
 • Podaj mi ju.
 • Dal si bratovi kľúče?
 • Rodičia kúpili darčeky dcére. Kúpili jej ich včera.
 • Lektor dal študentovi úlohu. Dal mu ju na víkend.
 • Architekt ukázal projekty klientom. Architekt im ich ukázal na dnešnom stretnutí.

U slučaju proširene rečenice i naglaska poredak riječi u rečenici može biti suprotan:

 • Požičaj knihu Petrovi.
 • Otec požičal svoje auto synovi.