Általános információk

A szlovák nyelv a szláv nyelvcsaládhoz tartozik - a szláv nyelvekben a szavak többnyire nagyon gazdagon ragozhatóak (egy szónak sok alakja lehet, melyeknek csak a végződésük különböző).

A szlovákban a szavakat tíz szófajba soroljuk.

Ragozható

  1. főnév / szubsztantívum (lat. nomen substantivum)
  2. melléknév / adjektívum (lat. nomen adjectivum)
  3. névmás (lat. pronomen)
  4. számnév (lat. numerale)
  5. ige (lat. verbum)

Nem-ragozható

  1. határozószó (lat. adverbium)
  2. elöljáró (lat. praepositio)
  3. kötőszó (lat. conjunctio)
  4. módosítószó (lat. particula)
  5. indulatszavak (lat. interjectio)

A főnevek, melléknevek, névmások és számnevek ragozását (skloňovanie) valamint az igeragozást (časovanie) a szlovák nyelv két külön szóval jelöli. A melléknevek és határozószavak egy jó részét fokozni is tudjuk (habár a szlovákban a határozószókat a nem-ragozható szófajok közé sorolják).