Minkštas de, te, ne, le, di, ti, ni, li tarimas

Jeigu po priebalsių d, t, n eina balsis e, i, í, arba dvibalsis ia, ie ar iu, tada juos tariame minkštai – kaip ď, ť, ň.

deti /ďeťi/
teta /ťeta/
pekne /pekňe/
rodina /roďina/
ticho /ťicho/
nikto /ňikto/
dívať sa /ďívať sa/
dieťa /ďi̯eťa/
peniaze /peňi̯aze/
cvičenie /cvičeňi̯e/

Išimtys: jeden [jeden] , ten [ten] , tamten [tamten] , sveter [sveter] , tip [tip] , politika [politika] , titul [titul] , kiti svetimos kilmės žodžiai ir t.t.

Slovakų kalbos tarties aprašymuose kartais randame taisyklę, pagal kurią tokiu atveju reikia minkštinti ir priebalsį l. Tačiau dabartinėje kalboje l tokioje situacijoje paprastai yra tariamas kietai.

ale tariamas /ale/, nors tarimas užrašomas /aľe/
lebo tariamas /lebo/, nors tarimas užrašomas /ľebo/
lipa tariamas /lipa/, nors tarimas užrašomas /ľipa/