Liczebniki

Ogólne

Liczebniki nazywaja liczbę i kolejność osób, zwierzat, zjawisk itd.

Dzielimy je na:

 1. 1. grupa
  • liczebniki główne
   • koľko? koľkí? - jeden, dva, dvaja, tri, štyri, päť, sto, tisíc, milión...
  • liczebniki zbiorowe
   • koľko? - dvoje, troje, štvoro, pätoro, šestoro...
 2. 2. grupa
  • liczebniki porządkowe
   • koľký? - prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty, stý, tisíci...
 3. 3. grupa
  • liczebniki mnożne
   • koľkokrát? - jedenkrát, dvakrát, trikrát, stokrát...
   • koľko ráz? - raz, dva razy, tri razy, štyri razy, päť ráz, sto ráz...
   • koľkonásobný? - dvojnásobný, trojnásobný, štvornásobný, stonásobný...
 4. 4. grupa
  • liczebniki wielorakie
   • koľkoraký? - dvojaký, trojaký, štvoraký, pätoraký, šestoraký...
liczebniki główne liczebniki porządkowe
0 nula nultý , á, é
1 jeden prvý , -á, é
2 dva druhý , -á, -é
3 tri tretí , -ia, -ie
4 štyri štvrtý , -á, -é
5 päť piaty , -a, -e
6 šesť šiesty , -a, -e
7 sedem siedmy , -a, -e
8 osem ôsmy , -a, -e
9 deväť deviaty , -a, -e
liczebniki główne liczebniki porządkowe
10 desať desiaty , -a, -e
11 jedenásť jedenásty , -a, -e
12 dvanásť dvanásty , -a, -e
13 trinásť trinásty , -a, -e
14 štrnásť štrnásty , -a, -e
15 pätnásť pätnásty , -a, -e
16 šestnásť šestnásty , -a, -e
17 sedemnásť sedemnásty , -a, -e
18 osemnásť osemnásty , -a, -e
19 devätnásť devätnásty , -a, -e
liczebniki główne liczebniki porządkowe
20 dvadsať dvadsiaty , -a, -e
21 dvadsaťjeden
 • dvadsiaty prvý
 • dvadsiata prvá
 • dvadsiate prvé
22 dvadsaťdva
 • dvadsiaty druhý
 • dvadsiata druhá
 • dvadsiate druhé
23 dvadsaťtri
 • dvadsiaty tretí
 • dvadsiata tretia
 • dvadsiate tretie
... ... ...
liczebniki główne liczebniki porządkowe
30 tridsať tridsiaty , -a, -e
40 štyridsať štyridsiaty , -a, -e
50 päťdesiat päťdesiaty , -a, -e
60 šesťdesiat šesťdesiaty , -a, -e
70 sedemdesiat sedemdesiaty , -a, -e
80 osemdesiat osemdesiaty , -a, -e
90 deväťdesiat deväťdesiaty , -a, -e
100 sto stý , -a, -e
1 000 tisíc tisíci , -a, -e
1 000 000 milión miliónty , -a, -e

Liczebniki

liczebniki główne r.m., żywotne r.m., nieżywotne rodzaj żeński rodzaj nijaki liczebniki porządkowe
1 jeden jeden muž jeden dom jedna žena jedno dieťa prvý, -á, é
2 dva dvaja muži dva domy dve ženy dve deti druhý, -á, -é
3 tri traja muži tri domy tri ženy tri deti tretí, -ia, -ie
4 štyri štyria muži štyri domy štyri ženy štyri deti štvrtý, -á, -é
5 päť päť mužov domov žien detí piaty, -a, -e
6 šesť šesť šiesty, -a, -e
7 sedem sedem siedmy, -a, -e
8 osem osem ôsmy, -a, -e
9 deväť deväť deviaty, -a, -e
10 desať desať desiaty, -a, -e
11 jedenásť jedenásť jedenásty, -a, -e
12 dvanásť dvanásť dvanásty, -a, -e

Liczebniki nieokreślone:

niekoľko + G Pl. kilka
veľa + G wiele
málo + G mało
pár , zopár + G Pl. para, kilka
 • Večer ide z Košíc niekoľko autobusov.
 • Vo vlaku bolo veľa ľudí.
 • Mám málo času. Musím chodiť do práce a aj študovať.
 • Na tejto ulici je zopár obchodov s oblečením.

Odmiana liczebników

Liczebniki główne

Liczebnik jeden ma odrębny wzór odmiany. Liczebnik dva, tri i štyri mają taką samą formę odmiany. Liczebniki od päť do deväťdesiatdeväť odmieniają się tak jak liczebnik päť.

Liczba pojedyncza
Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki
N jeden (muž, dom) jedn-a (žena) jedn-o (dieťa)
G jedn-ého jedn-ej jedn-ého
D jedn-ému jedn-ej jedn-ému
A
 • jedn-ého ?
 • jeden ?
jedn-u jedn-o
L jedn-om jedn-ej jedn-om
I jedn-ým jedn-ou jedn-ým
liczba mnoga
Rodzaj męski (Żywotne) Inne
N jedn-i (muži) jedn-y (domy, ženy, deti)
G jedn-ých jedn-ých
D jedn-ým jedn-ým
A jedn-ých jedn-y
L jedn-ých jedn-ých
I jedn-ými jedn-ými
dva tri štyri päť
N
 • dvaja (muži)
 • dva (domy)
 • dve (ženy, deti)
 • traja (muži)
 • tri (domy, ženy, deti)
 • štyria (muži)
 • štyri (domy, ženy, deti)
 • piati (muži)
 • päť (mužov) ?
 • päť (domov, žien, detí)
G dvoch troch štyroch piatich
D dvom trom štyrom piatim
A
 • dvoch (mužov)
 • dva (domy)
 • dve (ženy, deti)
 • troch (mužov)
 • tri (domy, ženy, deti)
 • štyroch (mužov)
 • štyri (domy, ženy, deti)
 • piatich (mužov)
 • päť (domov, žien, detí)
L dvoch troch štyroch piatich
I dvoma/dvomi troma/tromi štyrmi piatimi

Pozostałe liczebniki

Liczebniki porządkowe odmieniamy tak, jak przymiotniki (prvý, druhý, piaty...). Prawie wszystkie odmieniają się według wzorca pekný, oprócz tretí i tisíci - te kończą się na i, í, dlatego odmieniamy ich według wzorca cudzí.

Liczebniki mnożne (dvojnásobný, stonásobný...) i wielorakie (dvojaký, pätoraký, storaký...) także odmienia się jak przymiotniki (zgodnie z wzorem pekný).

Jak odczytywać imiona władców?

Liczebniki porządkowe za imionami władców pisze się cyframi rzymskimi lub słownie (wielka literą).

 • Mojmír I. - Mojmír Prvý
 • Jozef II. - Jozef Druhý

Liczebniki porządkowe odmienia się tak, jak rzeczownik, z którym się łączy.

 • s Mojmírom I. - s Mojmírom Prvým
 • od Jozefa II. - od Jozefa Druhého

Liczenie

plus (+)
1 + 2 = 3 jeden plus dva sa rovná tri
10 + 0 = 10 desať plus nula sa rovná desať
8 + 6 = 14 osem plus šesť sa rovná štrnásť
9 + 8 = 17 deväť plus osem sa rovná sedemnásť
mínus (-)
22 – 4 = 18 dvadsaťdva mínus štyri sa rovná osemnásť
15 – 3 = 12 pätnásť mínus tri sa rovná dvanásť
6 – 5 = 1 šesť mínus päť sa rovná jeden
7 – 7 = 0 sedem mínus sedem sa rovná nula
krát (x)
4 x 6 = 24 štyri krát šesť sa rovná dvadsaťštyri
6 x 5 = 30 šesť krát päť sa rovná tridsať
1 x 6 = 6 jeden krát šesť sa rovná šesť
0 x 3 = 0 nula krát tri sa rovná nula
deleno (:)
54 : 9 = 6 päťdesiatštyri deleno deväť sa rovná šesť
100 : 10 = 10 sto deleno desať sa rovná desať
28 : 7 = 4 dvadsaťosem deleno sedem sa rovná štyri
12 : 2 = 6 dvanásť deleno dva sa rovná šesť
1:
Kedy si sa narodil?
Kiedy się urodziłeś?
2:
Narodil som sa v roku tisícdeväťstoosemdesiatpäť (1985).
1:
Kedy sa narodilo vaše dieťa?
Kiedy urodziły się wasze dzieci?
2:
Naše dieťa sa narodilo v roku dvetisícštyri (2004).

Daty

Dopełniacz Mianownik
Koľkého je dnes? (22. 01. 2010) Aký je dnes deň? (22. 01. 2010)
Dnes je dvadsiateho druhého januára dvetisícdesať. Dnes je dvadsiaty druhý január dvetisícdesať.
... prvého januára. ... prvý január.
... tretieho apríla. ... tretí apríl.
... jedenásteho mája. ... jedenásty máj.
... sedemnásteho marca dvetisícdesať. ... sedemnásty marec dvetisícdesať.
... tridsiateho prvého decembra tisícdeväťstoosemdesiatšesť. ... tridsiaty prvý december tisícdeväťstoosemdesiatšesť.

Miary i wagi

Koľko?

1 kg jeden kilogram/jedno kilo
1 g jeden gram
1 l jeden liter
1 m jeden meter
1 ks jeden kus