Miękka wymowa de, te, ne, le, di, ti, ni, li

Jeżeli po spółgłoskach d, t, n, l znajduje się głoska e, i, í, np. ia, ie albo dwugłoska iu, wymawiamy je miękko - jak ď, ť, ň, ľ.

deti /ďeťi/
teta /ťeta/
pekne /pekňe/
rodina /roďina/
ticho /ťicho/
nikto /ňikto/
dívať sa /ďívať sa/
dieťa /ďi̯eťa/
peniaze /peňi̯aze/
cvičenie /cvičeňi̯e/

Wyjątki: jeden [jeden] , ten [ten] , tamten [tamten] , sveter [sveter] , tip [tip] , politika [politika] , titul [titul] , inne wyrazy obcego pochodzenia itd.

Zgodnie z regułami spółgłoska l powinna być wymawiana miękko. Współcześnie w języku słowackim przeważa jednak wymowa, która nie uwzględnia miękkiej wymowy spółgłoski l.

ale większość wymawia [ale], choć poprawnie jest [aľe]
lebo większość wymawia [lebo], chociaż poprawnie jest [ľebo]
lipa większość wymawia [lipa], chociaż poprawnie jest [ľipa]