Ako sa učiť?

Globalizácia je jav, ktorý sa postupne šíri do celého sveta ako dôsledok hospodárskeho, politického a mocenského rozvoja krajín Európy a Severnej Ameriky od čias priemyselnej revolúcie. Najmä po druhej svetovej vojne sa prejavuje v mocnejúcom prúde migrácií smerujúcich z menej rozvinutých krajín (najmä z tzv. tretieho sveta) do vyspelých krajín Európy a Severnej Ameriky.

Počty azylantov na Slovensku sú nízke a zatiaľ nemajú stúpajúcu tendenciu. Ročne je evidovaných niekoľko sto, štátne občianstvo je priznané len desiatkam z nich. Na vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka, t. j. pre zahraničných Slovákov, zahraničných študentov, podnikateľov, manažérov, slovakistov a podobne boli na Komenského univerzite v Bratislave zriadené dve špecializované pracoviská:

  • Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk – na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Toto centrum organizuje každoročne od roku 1965 Letnú školu slovenského jazyka a kultúry, na ktorej ponúka zahraničným Slovákom, ako aj študentom, prekladateľom, spisovateľom a i. rôzne typy kurzov, odborné prednášky z jazyka, literatúry, kultúry, etnografie, dejín, prekladové a iné špeciálne semináre. Prostredníctvom lektorátov slovenského jazyka a slovenských veľvyslanectiev možno získať štipendium na štúdium slovenského jazyka a kultúry priamo na Slovensku. Metodické centrum vydáva zborníky, organizuje odborné podujatia a metodicky pripravuje kandidátov na lektorské pôsobenie. Pri Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK pôsobí Sekcia slovenčiny ako cudzieho jazyka, ktorá ponúka špecializované jazykové kurzy a odborné semináre pre zahraničných študentov a záujemcov počas celého akademického roka. Sekcia pripravuje výskumné projekty z oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka, vydáva učebné materiály a pod.
  • Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov. Tento ústav je vzdelávacím centrom, ktorého hlavným cieľom je príprava zahraničných študentov na štúdium na všetkých typoch slovenských vysokých škôl. Hlavnou náplňou je výučba slovenčiny a príprava v jednotlivých profilových odborných predmetoch (medicínsko-biologické a technické odbory – aj v anglickom jazyku, prírodovedné, ekonomické, humanitné, umelecké odbory, právo a architektúra – v slovenskom jazyku).

Ústav má študijné strediská v Bratislave, v Modre-Harmónii a v Košiciach. Doteraz v ÚJOP-e pripravili vyše 8000 študentov z celého sveta. V ústave sa pripravujú príručky slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Možnosť študovať slovenský jazyk ako cudzí jazyk je okrem UK aj na každej vysokej škole, kde sa vyučuje slovenčina ako odbor.

Zdroj: ONDREJOVIČ, Slavomír: Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Ševt, a.s., 2008. 32 s. ISBN 978-80-8106-005-2.