Všeobecne

Slovenčina patrí medzi slovanské jazyky - a slovanské jazyky sú bohaté na ohýbanie slov (jedno slovo môže mať viacero tvarov, ktoré sa líšia koncovkami).

Slová v slovenčine zaraďujeme do desiatich slovných druhov:

Ohybné

  1. podstatné meno/substantívum (lat. nomen substantivum)
  2. prídavné meno/adjektívum (lat. nomen adjectivum)
  3. zámeno (lat. pronomen)
  4. číslovka (lat. numerale)
  5. sloveso (lat. verbum)

Neohybné

  1. príslovka (lat. adverbium)
  2. predložka (lat. praepositio)
  3. spojka (lat. conjunctio)
  4. častica (lat. particula)
  5. citoslovce (lat. interjectio)

Substantíva, adjektíva, zámená a číslovky skloňujeme, slovesá časujeme. Niektoré adjektíva a príslovky môžeme stupňovať (hoci príslovky sa zaraďujú medzi neohybné slovné druhy).