Slabikotvorné spoluhlásky r, ŕ, l, ĺ

Každá slabika v slovenčine musí obsahovať samohlásku alebo dvojhlásku:

mám jedna slabika
o-tec dve slabiky
pí-sať dve slabiky
cvi-če-nie tri slabiky

Okrem samohlások a dvojhlások však môžu byť slabikotvorné aj spoluhlásky r, ŕ, l, ĺ.

stĺp jedna slabika
vlk jedna slabika
pr-šať dve slabiky
vŕ-ba dve slabiky
ja-bl-ko tri slabiky
zmrz-li-na tri slabiky