Прикметники

Adjektíva označujú vlastnosti osôb, zvierat, vecí a javov.

Ділимо їх на:

Якісні Dajú sa stupňovať (mladý - mladší - najmladší) mladý, starý, dobrý, zlý, pekný, škaredý, nový, dlhý, múdry
Відносні Nedajú sa stupňovať drevený, kamenný, rybí, psí
Присвійні
 • Nedajú sa stupňovať
 • Відмінюються за типами otcov та matkin
otcov, synov, matkin, sestrin, dedov, kolegov, priateľkin

Відмінювання прикметників

Adjektíva skloňujeme vždy podľa substantíva, pred ktorým stoja.

 • ten pekný muž
 • tá pekná žena
 • to pekné dieťa
 • Для чоловічого роду використовуємо закінчення -ý.
 • Для жіночого роду використовуємо закінчення -á.
 • Для середнього роду використовуємо закінчення -é.
 • Aký je dom? - Dom je vysoký.
 • Aká je ruža? - Ruža je pekná.
 • Aké je srdce? - Srdce je červené.

Pozn.: V slovníkoch sa tradične uvádza adjektívum v mužskom rode, v N sg. (napr. pekný, malý, vysoký).

Типи відмінювання pekný та cudzí

Tieto dva vzory sú veľmi podobné. Rozdiel medzi nimi je v mäkkom zakončení pri vzore cudzí a tvrdom zakončení pri vzore pekný.

Однина
Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід
N pekn-ý pekn-á pekn-é cudz-í cudz-ia cudz-ie
G pekn-ého pekn-ej pekn-ého cudz-ieho cudz-ej cudz-ieho
D pekn-ému pekn-ej pekn-ému cudz-iemu cudz-ej cudz-iemu
A
 • pekn-ého ?
 • pekn-ý ?
pekn-ú pekn-é
 • cudz-ieho ?
 • cudz-í ?
cudz-iu cudz-ie
L pekn-om pekn-ej pekn-om cudz-om cudz-ej cudz-om
I pekn-ým pekn-ou pekn-ým cudz-ím cudz-ou cudz-ím
Множина
Чоловічий рід (назви істот) Інші Чоловічий рід (назви істот) Інші
N pekn-í pekn-é cudz-í cudz-ie
G pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
D pekn-ým pekn-ým cudz-ím cudz-ím
A pekn-ých pekn-é cudz-ích cudz-ie
L pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
I pekn-ými pekn-ými cudz-ími cudz-ími

Тип páví

За типом páví відмінюються прикметники утворені від назв тварин. При відмінюванні прикметників цього типу не дотримується правило ритмічного скорочення, тому закінчення залишаються довгими.

Однина
Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід
N páv-í pávia páv-ie
G páv-ieho páv-ej páv-ieho
D páv-iemu páv-ej páv-iemu
A
 • páv-ieho ?
 • páv-í ?
páv-iu páv-ie
L páv-om páv-ej páv-om
I páv-ím páv-ou páv-ím
Множина
Чоловічий рід (назви істот) Інші
N páv-í páv-ie
G páv-ích páv-ích
D páv-ím páv-ím
A páv-ích páv-ie
L páv-ích páv-ích
I páv-ími páv-ími

Типи otcov та matkin

За типом otcov та matkin відмінюються присвійні прикметники.

Однина
Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід
N otcov otcov-a otcov-o matkin matkin-a matkin-o
G otcov-ho otcov-ej otcov-ho matkin-ho matkin-ej matkin-ho
D otcov-mu otcov-ej otcov-mu matkin-mu matkin-ej matkin-mu
A
 • otcov-ho ?
 • otcov ?
otcov-u otcov-o
 • matkin-ho ?
 • matkin ?
matkin-u matkin-o
L otcov-om otcov-ej otcov-om matkin-om matkin-ej matkin-om
I otcov-ým otcov-ou otcov-ým matkin-ým matkin-ou matkin-ým
Множина
Чоловічий рід (назви істот) Інші Чоловічий рід (назви істот) Інші
N otcov-i otcov-e matkin-i matkin-e
G otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
D otcov-ým otcov-ým matkin-ým matkin-ým
A otcov-ých otcov-e matkin-ých matkin-e
L otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
I otcov-ými otcov-ými matkin-ými matkin-ými
Чоловічий рід Жіночий рід
Otec Matka
Однина: to je...
ON otcov brat matkin brat
ONA otcova kniha matkina kniha
ONO otcovo auto matkino auto
Множина: to sú...
ONI otcovi kolegovia matkini kolegovia
ONY otcove knihy matkine knihy

За типом otcov (otec - чоловічий рід):
synov, bratov, Petrov, študentov, dedkov, kamarátov...

За типом matkin (matka - жіночий рід):
dcérin, sestrin, Lenkin, študentkin, babkin, kamarátkin...

To je dom Lenky. To je Lenkin dom. Lenka жіночого роду - за типом matkin
To je žena kamaráta. To je kamarátova žena. kamarát je mužského rodu - podľa vzoru otcov
To je auto brata. To je bratovo auto. brat je mužského rodu - podľa vzoru otcov

Утворення ступенів порівняння прикметників та прислівників

Stupňovanie môže byť pravidelné alebo nepravidelné. Nepravidelne stupňujeme len týchto päť adjektív (a od nich utvorených prísloviek):
dobrý, zlý, malý, veľký, pekný

Всі інші мають регулярні форми ступенів порівняння.

Pravidelné stupňovanie

Druhý stupeň adjektív tvoríme pomocou prípony -ší/-ejší ?. Tretí stupeň tvoríme tak, že k druhému stupňu jednoducho pridáme predponu naj-.

1. ступень ľahký
легкий
šikovný
šikovný
2. ступень ľahší
легший
šikovnejší
šikovnejší
3. ступень najľahší
найлегший
najšikovnejší
najšikovnejší

Príslovky stupňujeme rovnako, len v druhom stupni používame príponu -šie/-ejšie ?, v treťom stupni opäť len pridáme predponu naj- k druhému stupňu.

1. ступень ľahko
легко
šikovne
šikovne
2. ступень ľahšie
легше
šikovnejšie
šikovnejšie
3. ступень najľahšie
найлегше
najšikovnejšie
najšikovnejšie

Nepravidelné stupňovanie

1. ступень 2. ступень 3. ступень
dobrý / dobre
dobrý / dobre
lepší / lepšie
lepší / lepšie
najlepší / najlepšie
najlepší / najlepšie
zlý / zle
поганий / погано
horší / horšie
гірший / гірше
najhorší / najhoršie
найгірший / найгірше
malý / málo
малий / мало
menší / menej
менший / менше
najmenší / najmenej
найменший / найменше
veľký / veľa
великий / багато
väčší / viac
більший / більше
najväčší / najviac
найбільший / найбільше
pekný / pekne
pekný / pekne
krajší / krajšie
krajší / krajšie
najkrajší / najkrajšie
najkrajší / najkrajšie

Порівняння

Prvý dom je rovnako veľký ako druhý dom.
Prvý dom je rovnako veľký ako druhý dom.
Druhý dom je väčší než/ako prvý dom.
Druhý dom je väčší než/ako prvý dom.
Tretí dom je najväčší zo všetkých.
Tretí dom je najväčší zo všetkých.
1. ступень 2. ступень 3. ступень
 • Jano je rovnako vysoký ako Lucka.
 • Jano a Lucka sú rovnako vysokí.
Jano je vyšší než Katka. Jano je najvyšší z celej triedy.