Іменники

Іменники означають назви істот, тварин, речей, властивостей та дій.

Поділяємо їх на:

Загальні назви Назви осіб, тварин, речей... того самого виду
Пишемо їх з маленької літери
človek, učiteľ, pes, dom, strom, kniha, škola, mesiac, leto, pondelok, január
Власні назви Імена людей та тварин, назви речей, географічні назви, назви свят...
Пишемо з ВЕЛИКОЇ літери. Назви днів тижня та місяців не вважаються власними назвами!
Zuzana, Dunčo, Vysoké Tatry, Bratislava, Slovensko, Vianoce, Veľká noc
Конкретні Імена осіб, тварин, назви речей
Матеріальні, сприймаються органами чуття
brat, Karol, mačka, pes, ryba, zajac, stôl, dom, kniha, škola
Абстрактні Назви властивостей, дій
Нематеріальні, не сприймаються органами чуття
zdravie, múdrosť, šťastie, láska, leto, prázdniny, matematika

Відмінювання іменників

Іменники в словацькій мові відмінюємо за багатьма типами. Кожен граматичний рід (чоловічий, жіночий, та середній) має свої власні типи. Потрібно не тільки вміти правильно визначати рід іменника, але й знати, до якого типу він належить. Це допоможе нам правильно його використовувати.

Напр. іменник mama (мама) відмінюємо за типом žena (жінка).

Однина Множина
žena
N žena ženy
G ženy žien
D žene ženám
A ženu ženy
L (o) žene ženách
I (so) ženou ženami
Однина Множина
mama
N mama mamy
G mamy mám
D mame mamám
A mamu mamy
L (o) mame mamách
I (so) mamou mamami

Також: babka, vnučka, dcéra, rodina, priateľka...

Іменник chlapec (хлопець) відмінюється за типом chlap.

Однина Множина
chlap
N chlap chlapi
G chlapa chlapov
D chlapovi chlapom
A chlapa chlapov
L (o) chlapovi chlapoch
I (so) chlapom chlapmi
Однина Множина
chlapec
N chlapec chlapci
G chlapca chlapcov
D chlapcovi chlapcom
A chlapca chlapcov
L (o) chlapcovi chlapcoch
I (so) chlapcom chlapcami ?

Також: vnuk, dedko, otec, syn, priateľ, študent, muž...

Типи відмінювання іменників:

Чоловічий рід

Назви істот Назви неістот Іменники іншомовного походження
chlap hrdina dub stroj kuli
Однина N chlap hrdin-a dub stroj kuli
G chlap-a hrdin-u dub-a stroj-a kuli-ho
D chlap-ovi hrdin-ovi dub-u stroj-u kuli-mu
A chlap-a hrdin-u dub stroj kuli-ho
L chlap-ovi hrdin-ovi dub-e stroj-i kuli-m
I chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-m
Множина N chlap-i hrdin-ovia dub-y stroj-e kuli-ovia
G chlap-ov hrdin-ov dub-ov stroj-ov kuli-ov
D chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-om
A chlap-ov hrdin-ov dub-y stroj-e kuli-ov
L chlap-och hrdin-och dub-och stroj-och kuli-och
I chlap-mi hrdin-ami dub-mi stroj-mi kuli-ami

Підказка:

Чоловічий рід
назви істот ? назви неістот ?
 • Закінчуюються на приголосний або на -о:
  chlap, chlapec, otec, brat, syn, učiteľ, spolužiak, priateľ, pes, lev, dedo, Jano, Martin
 • Закінчуюються на -а
  hrdina, hokejista, huslista, cyklista, vodca, sluha
 • Končia na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku
  dub, dom, strom, obraz, hrad, plot, stôl, vlak
 • Закінчуються на м'яку приголосну
  stroj, kôš, oheň, nôž, čaj, počítač

Zvieracie substantíva mužského rodu skloňujeme v singulári podľa vzoru chlap, v pluráli podľa vzoru dub (ak substantívum končí na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku) alebo podľa vzoru stroj (ak substantívum končí na mäkkú spoluhlásku).

Тип chlap

За типом chlap відмінюємо:

 • іменники назви істот чоловічого роду, які закінчуються на приголосний або голосний -о:
  chlapec, otec, syn, dedo, Jano, pes, vnuk, spolužiak
 • тільки в однині - назви тварин:
  pes, vlk, vták, lev, medveď, kôň

Прим.: Н. в. множини може також мати закінчення -ovia (synovia, otcovia, dedovia...) та -ia (učitelia, bratia...).

Тип hrdina

За типом hrdina відмінюємо:

 • іменники чоловічого роду (назви істот), які закінчуються на -а:
  sudca, sluha, hokejista, huslista

Прим.: Слова, які закінчуються на -ista, мають в Н. в. множини закінчення -i (huslisti, hokejisti...).

Тип dub

За типом dub відмінюємо:

 • substantíva mužského rodu (neživotné), ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku:
  potok, dom, strom, obraz, autobus, trolejbus, pondelok, utorok, štvrtok, piatok
 • len v pluráli - zvieracie substantíva zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku:
  slon, had, vlk, lev

Тип stroj

За типом stroj відмінюємо:

 • substantíva mužského rodu (neživotné), ktoré sú zakončené na mäkkú spoluhlásku:
  kôš, oheň, nôž, čaj, počítač, dážď, máj, kameň
 • len v pluráli - zvieracie substantíva zakončené na mäkkú spoluhlásku:
  medveď, kôň, mravec

Тип kuli

За типом kuli відмінюємо:

 • cudzie substantíva mužského rodu, mužské mená a priezviská zakončené na samohlásky i, y, í, e, é, ä, ű, ö, ő:
  pony, grizly, abbé, Škultéty, Goethe, Krčméry, Nietsche

Жіночий рід

Однина
žena ulica dlaň kosť gazdiná idea
N žen-a ulic-a dlaň kosť gazdin-á ide-a
G žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-ej ide-y
D žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
A žen-u ulic-u dlaň kosť gazdin-ú ide-u
L žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
I žen-ou ulic-ou dlaň-ou kosť-ou gazdin-ou ide-ou
Множина
N žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
G žien/-í ulíc/-í dlan-í kost-í gazdín ide-í
D žen-ám ulic-iam dlan-iam kost-iam gazdin-ám ide-ám
A žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
L žen-ách ulic-iach dlan-iach kost-iach gazdin-ách ide-ách
I žen-ami ulic-ami dlaň-ami kosť-ami gazdin-ami ide-ami

Підказка:

Жіночий рід
Закінчуються на -а Закінчуються на приголосний
 • Pred -a je tvrdá alebo obojaká spoluhláska
  žena, voda, hlava, ruka, noha, chata, Bratislava, Nitra, rodina
 • Перед -а є м'який приголосний
  ulica, práca, stanica, schôdza, tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, nedeľa
 • в Н.в. множини мають закінчення -e
  dlaň, pieseň, loď, báseň
 • в Н.в. множини мають закінчення -і
  kosť, noc, krv, vlasť

Тип žena

За типом žena відмінюємо:

 • substantíva ženského rodu zakončené na -a. Pred -a je tvrdá alebo obojaká spoluhláska:
  mama, dcéra, vnučka, rodina, kniha, cesta, voda, ruka, noha, hlava, streda, sobota

Pozn.: Keď v G pl. nepridávame žiadnu koncovku, predĺži sa koreň slova.

 • mama - mám
 • kniha - kníh
 • ruka - rúk
 • noha - nôh

Тип ulica

За типом ulica відмінюємо:

 • substantíva ženského rodu zakončené na -a. Pred -a je mäkká spoluhláska:
  práca, stanica, schôdza, tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, fľaša, nedeľa, chvíľa

Pozn.: Keď v G pl. nepridávame žiadnu koncovku, predĺži sa koreň slova.

 • stanica - staníc
 • tabuľa - tabúľ
 • fľaša - fliaš
 • chvíľa - chvíľ

Тип dlaň

За типом dlaň відмінюємо:

 • substantíva ženského rodu zakončené na spoluhlásku. V N pl. sú zakončené na -e (dlane):
  pieseň, loď, báseň, reportáž, posteľ, predpoveď

Тип kosť

Podľa vzoru kosť skloňujeme:

 • substantíva ženského rodu zakončené na spoluhlásku. V N pl. sú zakončené na -i (kosti):
  vec, noc, step, pomoc, zmes, radosť, krv

Тип gazdiná

Podľa vzoru gazdiná skloňujeme:

 • substantíva ženského rodu - len málo slov. Ide vždy o pomenovania osôb, väčšinou z feudálneho obdobia:
  princezná, kráľovná, cisárovná, šľachtičná, stryná

Тип idea

Niekedy sa vyčleňuje samostatný vzor idea. Podľa vzoru idea skloňujeme:

 • cudzie substantíva ženského rodu zakončené na -ea, -oa, -ua:
  orchidea, Andrea, aloa, Nikaragua, Ikea

Samostatné skloňovanie majú slová mať (mať) a pani (pani).

Однина Множина
mať
N mať mater-e
G mater-e mater-í
D mater-i mater-iam
A mať mater-e
L mater-i mater-iach
I mater-ou mater-ami
Однина Множина
pani
N pan-i pan-ie
G pan-ej pan-í
D pan-ej pan-iam
A pan-iu pan-ie
L pan-ej pan-iach
I paň-ou pan-iami

Pozn.: Substantívum pani skloňujeme iba vtedy, keď stojí samostatne. V spojení s vlastným menom ho neskloňujeme.

 • to je pani Malá
 • ideme od pani Malej
 • ideme k pani Malej
 • vidím pani Malú

Середній рід

Однина
mest-o srdce vysvedčenie dievča
N mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
G mest-a srdc-a vysvedčen-ia dievč-aťa
D mest-u srdc-u vysvedčen-iu dievč-aťu
A mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
L mest-e/-u srdc-i vysvedčen-í dievč-ati
I mest-om srdc-om vysvedčen-ím dievčať-om
Множина
N mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
G miest/-í sŕdc vysvedčen-í dievč-at/-eniec
D mest-ám srdc-iam vysvedčen-iam dievč-atám/-encom
A mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
L mest-ách srdc-iach vysvedčen-iach dievč-atách/-encoch
I mest-ami srdc-ami vysvedčen-iami dievč-atami/-encami

Підказка:

Середній рід
 • Закінчуюються на -o, -on або -um
  mesto, auto, jablko, Slovensko, epiteton, múzeum
 • Закінчуюються на -е
  srdce, vajce, more, nástupište, pole
 • Закінчуюються на -іе
  vysvedčenie, lístie, stretnutie, námestie, umenie
 • Закінчуюються на -а або -ä
  dievča, dieťa, zviera, kura, žriebä

Тип mesto

За типом mesto відмінюємо:

 • substantíva stredného rodu zakončené na -o:
  auto, koleso, jablko, Slovensko, kakao, drevo, dielo, vedro, oko, ucho, brucho, mydlo
 • cudzie slová zakončené na -on alebo -um:
  epiteton, múzeum

Тип srdce

За типом srdce відмінюємо:

 • substantíva stredného rodu zakončené na -e:
  vajce, more, nástupište, pole

Тип vysvedčenie

Podľa vzoru vysvedčenie skloňujeme:

 • substantíva stredného rodu zakončené na -ie:
  lístie, stretnutie, zahraničie, námestie, umenie

Pozn.: Prípony sú vždy dlhé, nedodržiava sa pravidlo o rytmickom krátení.

Тип dievča

Podľa vzoru dievča skloňujeme:

 • substantíva stredného rodu zakončené na -a alebo -ä:
  dieťa, zviera, páža, knieža, mláďa, kura, žriebä

Pozn.: Slovo dieťa má v pl. tieto tvary:
deti, detí, deťom, deti, o deťoch, s deťmi.

Pomnožné podstatné mená

Niektoré podstatné mená majú len tvar plurálu napriek tomu, že pomenúvajú jediný predmet:

 • tie nohavice, tie plavky, tie šaty, tie okuliare, tie nožnice, tie pľúca, tie Košice
 • Čo je to? To sú okuliare.
 • Aké sú okuliare? Okuliare sú nové.
 • Čie sú to okuliare? Okuliare sú mamine.
 • Tie okuliare nové a mamine.

Takéto podstatné mená nemajú tvar singuláru, len plurálu. Nazývame ich pomnožné. Skloňujeme ich len v pluráli.

Pomnožné podstatné meno:

jedny nohavice
dvoje nohavice

Rozlišujte:

Jeden predmet (pomnožné podstatné meno) Viac predmetov
 • nohavice
 • plavky
 • nohavičky
 • slipy
 • rifle
 • šaty
 • rukavice (jedna rukavica, dve rukavice)
 • topánky (jedna topánka, dve topánky)
 • čižmy (jedna čižma, dve čižmy)
 • ponožky (jedna ponožka, dve ponožky)

S pomnožnými podstatnými menami sa často stretávame pri zemepisných názvoch.

 • mesto Košice
 • mesto Levice
 • mesto Trenčianske Teplice
 • pohorie Vysoké Tatry
 • pohorie Nízke Tatry
 • Alpy, Benátky, Atény, Piešťany, Donovaly, Kúty...

Názvy povolaní v ženskom rode

Názvy povolaní v ženskom rode tvoríme pomocou prípony -ka:

 • lekár - lekárka
 • predavač - predavačka
 • kuchár - kuchárka
 • učiteľ - učiteľka
 • podnikateľ - podnikateľka
 • kuchár - kuchárka
 • pekár - pekárka
 • manažér - manažérka
 • sekretár - sekretárka
 • policajt - policajtka
 • prekladateľ - prekladateľka
 • fotograf - fotografka

Ak sa povolanie v mužskom rode končí na -k, -k sa zmení na -č a opäť pridáme príponu -ka:

 • právnik - právnička
 • pokladník - pokladníčka
 • čašník - čašníčka
 • tanečník - tanečníčka
 • lekárnik - lekárnička
 • informatik - informatička
 • chemik - chemička

Zdrobneniny

V rozhovoroch s deťmi často používame zdrobneniny a familiárne oslovenia.

auto - autíčko auto - autíčko
dom - domček dom - domček
dieťa - dieťatko dieťa - dieťatko
mama - mamička mama - mamička
 • Kde máš autíčka, Janko?
 • Páči sa ti tento domček pre bábiky?
 • Aké krásne dieťatko!
 • Kde máš mamičku?
 • a pod.
dom
domček
strom
stromček
auto
autíčko
posteľ
postieľka

Od jedného slova možno niekedy utvoriť viacero zdrobnenín, napr.:

 • Zuzana - Zuzka, Zuzička, Zuzanka...
 • ruka - rúčka, ručička...
 • mama - mamka, mamička, mamulienka...
 • otec - otecko
 • tato - tatko, tatíčko

Slovesné podstatné mená

Označujú dej ako slovesá, ale majú tvar substantíva. Tvoríme ich veľmi jednoducho: od infinitívu písať odtrhneme -ť a pridáme príponu -nie alebo -tie: písanie. Všetky sú stredného rodu a skloňujú sa podľa vzoru vysvedčenie. Platí pravidlo o rytmickom krátení: zapnúť - zapnutie.

písať + A To je program na písanie + G
písať text To je program na písanie textu.
To je program na písanie textu.
počúvať + A To je program na počúvanie + G
počúvať hudbu To je program na počúvanie hudby.
To je program na počúvanie hudby.

Pozor:
kresliť - kreslenie, vidieť - videnie, zapnúť - zapnutie, vypnúť - vypnutie