Kutatás

A szlovák nyelvet mindenekelőtt a Szlovák Tudományos Akadémiában kutatják, amelyet - még Szlovák Tudományos és Művészeti Akadémia néven - 1943-ban alapítottak.. Az Akadémia egyik első intézete a Nyelvtudományi Intézet volt, melynek széleskörű profiljába többek között az alábbi tevékenységek is beletartoznak:

  • a (szlovák) nyelv általános kutatása,
  • értelmező, hagyományos és szakszótárak írása,
  • a nyelvkultúra, valamint a nyelvoktatás népszerűsítése.

Az intézet hetvenéves fennállása alatt végig nagy hangsúlyt fektetett a nyelvtudomány elméleti és módszertani kérdéseinek kutatására, a szlovák (irodalmi) nyelv és a nyelv struktúrájának és dinamikájának kutatására, a szlovák tájszólások és a szleng kutatására, valamint a szlovák nyelv belső és külső fejlődéstörténetének kutatására. Később ehhez még hozzáadódott a szlovák nyelv etimológiai kutatása, illetve a szlovák és más (főleg szomszéd) nyelvek közötti viszony kutatása a XX. század utolsó évtizedében végbement kommunikációs paradigmaváltás fényében, melyet alapvetően tovább erősített a problemetika kulturológiai és szociolingvisztikai vonatkozása. Mindemellett az utóbbi években sikeresen kezdték meg az intézetben a digitális nyelvészeti kutatásokat is (a Szlovák Nemzeti Adattár több mint 700 millió szövegrészt tartalmaz).

Jelenleg az intézetnek hét részlege van: 1. a kortárs lexilógia és lexikográfia részlege, 2. a nyelvkultúra és terminológia részlege, 3. dialektológiai részleg, 4. szlovák nyelvtörténeti részleg, 5. a kortárs nyelv részlege, 6. lingvisztikai feldolgozás részlege, 7. a Szlovák Nemzeti Adattár részlege.

Szlovák Tanszék a pozsonyi, eperjesi, kassai, besztercebányai, nyitrai, nagyszombati és a rózsahegyi egyetemeken található. 1941-től kezdve működik a Szlovák Nyelvtudományi Társaság, mely több, a szlovák nyelvvel, szlavisztikával, valamint általános nyelvészettel foglalkozó és az ezekhez kapcsolódó tudományok területén tevékenykedő munkatársat foglalkoztat.