Badania

Badaniami związanymi z językiem słowackim zajmuje się przede wszystkim Słowacka Akademia Nauk, która pod nazwą Słowackiej Akademii Nauki i Sztuki została założona w 1943 r. W ramach Słowackiej Akademii Nauk do życia został powołany Instytut Językoznawstwa, którego zadaniem jest:

  • a. prowadzenie podstawowych badań języka słowackiego,
  • b. tworzenie oraz tłumaczenie specjalistycznych słowników,
  • c. popularyzacja kultury języka słowackiego i edukacji językowej społeczeństwa.

W czasie 65 lat istnienia Instytut koncentrował się na teoretycznych i metodologicznych problemach językoznawczych oraz na badaniu słowackiego języka literackiego, jego struktury, dynamiki i środowiska. Poza tym obiektami badawczymi Instytutu są dialekty występujące w języku słowackim z uwzględnieniem ich wariantów społecznych oraz językowych procesów historycznych diachronicznych i synchronicznych. W późniejszym czasie działania Instytutu zostały poszerzone o badania etymologiczne języka słowackiego, badanie wpływów języków obcych (szczególnie sąsiednich) na język słowacki zgodnie z tzw. wymiarem komunikacyjno-pragmatycznym. Badania te od lat 90-tych XX w. przyczyniły się do znacznego rozwoju socjo-lingwistyki i problematyki kulturologicznej, przy czym w najnowszych badaniach z wielką korzyścią wykorzystywana jest lingwistyka komputerowa i korpusowa (baza danych Słowackiego Narodowego Korpusu liczy już 700 mln jednostek tekstowych).

Współcześnie działalność Instytutu obejmuje siedem dziedzin językoznawstwa i składa się z : 1. Zakładu współczesnej leksykologii i leksykografii, 2. Zakładu terminologii z zakresu kultury języka, 3. Zakładu dialektologii, 4. Zakładu historii języka 5. Zakładu współczesnego języka słowackiego, 6. Zakładu separacji i przetwarzania danych językowych 7. Zakładu zajmującego się tworzeniem Słowackiego Narodowego Korpusu.

Slawiści prowadzą badania w katedrach języka słowackiego na uniwersytach w Bratysławie, Preszowie, Koszycach, Bańskiej Bystrzycy, Nitrze, Trnawie i Rużomberku. Od 1941 r. istnieje językoznawcza społeczność, która skupia naukowców i specjalistów z dziedziny slawistyki, językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych.