Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Partizánske, Slovensko | www.ikso.net

Edukácia@Internet (E@I) je medzinárodná mládežnícka organizácia, ktorá podporuje medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu po celom svete tým, že pripravuje vzdelávacie projekty, podporuje interkultúrne učenie a používanie jazykov a internetových technológií. V spoločných projektoch sa zameriava na interkultúrne učenie, jazyky a využitie IT, vývoj webových stránok, CD/DVD/vydávanie kníh, produkciu školiacich materiálov a organizovanie seminárov. Popri stálych zamestnancoch disponuje E@I sieťou 493 dobrovoľníkov (údaj z 25. januára 2012). Najúspešnejším projektom E@I je "lernu!" (www.lernu.net), portál na výučbu esperanta, ktorý bol spustený v roku 2002. Webové stránky, ktoré majú v súčasnosti viac ako 130 000 registrovaných používateľov, fungujú v 37 jazykových variantoch. Vývoj podobného online nástroja na e-learning slovenčiny (www.slovake.eu) bol financovaný z Programu celoživotného vzdelávania (LLP) v rokoch 2009-2011 a teraz má 6000 registrovaných používateľov. Tretí webový portál, www.deutsch.info, sa v súčasnosti vyvíja (začiatok prác v máji 2013).

Studio GAUS

Studio GAUS

Berlín, Německo | www.studiogaus.com

Studio Gaus je ateliér pôsobiaci v oblasti nových médií so sídlom v Nemecku. Spoločnosť aktívne spolupracuje so skúsenými dizajnérmi a programátormi z celého sveta, aby v každom projekte zabezpečila odborníkov schopných najlepšie splniť konkrétne projektové výzvy. Agentúra má rozsiahle skúsenosti v oblasti navrhovania a vytvárania zložitých viacjazyčných webových stránok so širokou používateľskou základňou a v oblasti optimalizácie pre vyhľadávače (SEO), rovnako ako skúsenosti v spolupráci s rôznymi organizáciami a podnikmi na medzinárodnej úrovni. V posledných rokoch sa štúdio zameriava predovšetkým na vzdelávacie projekty. Studio Gaus sa už podieľalo na mnohých online jazykových projektoch a vytvorilo niekoľko webových stránok využívajúcich CALL, niekoľko všeobecnovzdelávacích stránok a pod. Spravuje portál lernu!, kompletne naprogramovalo www.slovake.eu vrátane dizajnu, CMS, administračného systému, prekladacieho systému, slovníkov, cvičení atď. Ďalej programuje www.deutsch.info a nové webové stránky slúžiace na propagáciu jazykov.

UJOP

UJOP

Bratislava, Slovensko | cdv.uniba.sk

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je samostatnou súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave. Zabezpečuje výučbu slovenského jazyka a profilových predmetov pre zahraničných študentov, zahraničných záujemcov a krajanov. Popri študijných programoch vydáva UJOP vlastné učebnice, multimediálne študijné materiály a angažuje sa v oblasti tvorby metodiky výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. Absolventom vzdelávacích programov sú udeľované medzinárodne platné certifikáty o úrovni znalosti slovenského jazyka vydávané na základe projektu Testovanie jazykových kompetencií, oceneného v roku 2003 Európskou značkou pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní 2003 (Council of Europe´s Common European Framework of Reference for Languages).

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Bratislava, Slovensko | korpus.juls.savba.sk

JÚĽŠ je hlavnou jazykovednou inštitúciou Slovenskej republiky, ktorá má dlhoročnú tradíciu v zostavovaní slovníkov pre akademikov i širokú verejnosť, produkovaní jazykovedných atlasov a špecializovaných publikácií o jazykovedných výskumoch. Nedávno začatý projekt Slovenský národný korpus využíva výsledky NLP výskumu. Ide o súhrn písaných textov súčasného slovenského jazyka, ktorý obsahuje okolo 700 miliónov textových jednotiek. Slovenský morfologický analyzátor obsahuje paradigmu 60 000 slov s detailnými informáciami o gramatických kategóriách každého slova. Štruktúra morfologického analyzátora zodpovedá modernej generácii elektronických slovníkov. Inštitúcia vypracovala aj niekoľko tradičných monolingválnych slovenských slovníkov, gramatických príručiek a iných zdrojov, ktoré sú dostupné v elektronickej podobe.

AhojSlovakia

AhojSlovakia

Krakov, Poľsko | www.ahojslovakia.com

AhojSlovakia je poľská firma, ktorej hlavným cieľom je organizovanie kurzov slovenského jazyka pre cudzincov predovšetkým v poľskom Krakove, ale aj v iných mestách. V spolupráci so slovenskými lektormi vedie dvojsemestrálne kurzy pre rôzne vedomostné stupne, individuálne kurzy, kurzy online – cez Skype, konverzačné cvičenia a tematické kurzy určené predovšetkým pre zamestnancov firiem. Ďalšou aktivitou je Letná škola slovenského jazyka a kultúry na Orave. Cieľom je nielen výučba slovenského jazyka, ale aj sprístupnenie  informácií o Slovensku priamo v teréne, so zameraním na región Orava. Súčasťou LŠ sú návštevy partnerských kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. AhojSlovakia spolupracovala na viacerých projektoch, ako napr. Poznajme sa lepšie, v spolupráci s Mestským úradom v Zakopanom, Kurz slovenského jazyka pre pracovníkov Mestského úradu v meste Nowy Sącz a v Zakopanom a i. Venuje sa aj prekladateľskej činnosti – z poľského jazyka do slovenského jazyka a naopak.

MTA Nyelvtudományi Intézet

MTA Nyelvtudományi Intézet

Budapešť, Maďarsko | www.nytud.mta.hu

Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (Jazykovedná inštitúcia Maďarskej akadémie vied) je kľúčovým hráčom v aplikovanej lingvistike a sociolingvistike v maďarskom jazyku. RILHAS prispieva k niekoľkým projektom financovaným EÚ v takých oblastiach, ako sú dvojjazyčnosť a aplikovaná lingvistika. Jej aktivity sú zamerané na vývoj nástrojov a zdrojov pre používateľov jazyka a výskum jazykových menšín v Maďarsku, ktorý zahŕňa aj používateľov slovenského jazyka.

AhojSlovakia

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

Dalj, Chorvátsko | www.porc.opcina-erdut.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut (Podnikateľsko-rozvojové centrum obce Erdut s.r.o.) podniká na chorvátskom a európskom trhu. Spoločnosť je aktívna od 1. novembra 2007. Centrum sídli v budove starej školy, ktorá bola zrekonštruovaná s podporou Európskej únie a obce Erdut. PORC Erdut je známa ako veľmi výkonná inštitúcia, ktorá zodpovedne pristupuje k výzvam, neustále sleduje trh a prispôsobuje sa zmenám, ktoré doba prináša. V budúcnosti chceme zabezpečiť platformu pre príjem čo najväčšieho počtu informácií, zdrojov a vedomostí, spojiť podnikateľov, lokálnu samosprávu a obyvateľov, a to s pomocou nových foriem spolupráce. Chceme podporiť udržateľný rozvoj a využiť potenciál Európskej únie, s dôrazom na vzdelávanie, ochranu existujúcich pracovných miest a identifikáciu možností vytvárania nových pracovných miest na území obce Erdut. Do portfólia spoločnosti patrí poradenstvo o podnikaní (okrem právnického poradenstva), propagácia (reklama), prieskum trhu a verejnej mienky, kúpa a predaj tovaru (okrem zbraní, munície, liekov a jedov), obchodné sprostredkovanie na domácom i zahraničnom trhu a vydavateľská činnosť a tlač.

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas

Vilnius, Litva | www.vu.lt

Vilnius University je jednou z najstarších vedeckých a vzdelávacích inštitúcií v Európe (bola založená v roku 1579). Univerzita sa snaží skĺbiť ochranu kultúrnej kontinuity s modernými myšlienkami a inováciami. Podporuje výskum v mnohých oblastiach a je medzinárodne uznávaná. Ponúka všetky formy a stupne štúdia. Ciele a aktivity Filologickej fakulty sú výučba filológie na univerzitnej úrovni a dôraz na vysoký stupeň ovládania litovčiny i cudzích jazykov. Univerzita podporuje inovácie vo výučbových metódach jazykov a filologický výskum.

INALCO

INALCO

Paríž, Francúzsko | www.inalco.fr

INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO (známe najmä pod názvom Langues O’) je štátny univerzitný inštitút pod záštitou francúzskeho Ministerstva vysokého školstva a výskumu, kde sa vyučujú jazyky, história, civilizácia, ako aj politický, ekonomický a sociálny život krajín strednej a východnej Európy, Ázie, Oceánie, Afriky a Ameriky. Na INALCO sa okrem 93 jazykov vyučujú aj iné odbory - zahraničný obchod, komunikácia, francúzština ako cudzí jazyk, medzinárodné vzťahy a automatické spracovanie jazykov.