Skaitvardžiai

Bendrai

Skaitvardžiai žymi asmenų, gyvūnų, daiktų ar reiškinių kiekį, skaičių.

Skirstome juos į:

 1. 1. grupė
  • pagrindiniai skaitvardžiai
   • koľko? koľkí? - jeden, dva, dvaja, tri, štyri, päť, sto, tisíc, milión...
  • kuopiniai skaitvardžiai
   • koľko? - dvoje, troje, štvoro, pätoro, šestoro...
 2. 2. grupė
  • kelintiniai skaitvardžiai
   • koľký? - prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty, stý, tisíci...
 3. 3. grupė
  • kartiniai skaitvardžiai
   • koľkokrát? - jedenkrát, dvakrát, trikrát, stokrát...
   • koľko ráz? - raz, dva razy, tri razy, štyri razy, päť ráz, sto ráz...
   • koľkonásobný? - dvojnásobný, trojnásobný, štvornásobný, stonásobný...
 4. 4. grupė
  • rūšiniai skaitvardžiai
   • koľkoraký? - dvojaký, trojaký, štvoraký, pätoraký, šestoraký...
pagrindiniai skaitvardžiai kelintiniai skaitvardžiai
0 nula nultý , á, é
1 jeden prvý , -á, é
2 dva druhý , -á, -é
3 tri tretí , -ia, -ie
4 štyri štvrtý , -á, -é
5 päť piaty , -a, -e
6 šesť šiesty , -a, -e
7 sedem siedmy , -a, -e
8 osem ôsmy , -a, -e
9 deväť deviaty , -a, -e
pagrindiniai skaitvardžiai kelintiniai skaitvardžiai
10 desať desiaty , -a, -e
11 jedenásť jedenásty , -a, -e
12 dvanásť dvanásty , -a, -e
13 trinásť trinásty , -a, -e
14 štrnásť štrnásty , -a, -e
15 pätnásť pätnásty , -a, -e
16 šestnásť šestnásty , -a, -e
17 sedemnásť sedemnásty , -a, -e
18 osemnásť osemnásty , -a, -e
19 devätnásť devätnásty , -a, -e
pagrindiniai skaitvardžiai kelintiniai skaitvardžiai
20 dvadsať dvadsiaty , -a, -e
21 dvadsaťjeden
 • dvadsiaty prvý
 • dvadsiata prvá
 • dvadsiate prvé
22 dvadsaťdva
 • dvadsiaty druhý
 • dvadsiata druhá
 • dvadsiate druhé
23 dvadsaťtri
 • dvadsiaty tretí
 • dvadsiata tretia
 • dvadsiate tretie
... ... ...
pagrindiniai skaitvardžiai kelintiniai skaitvardžiai
30 tridsať tridsiaty , -a, -e
40 štyridsať štyridsiaty , -a, -e
50 päťdesiat päťdesiaty , -a, -e
60 šesťdesiat šesťdesiaty , -a, -e
70 sedemdesiat sedemdesiaty , -a, -e
80 osemdesiat osemdesiaty , -a, -e
90 deväťdesiat deväťdesiaty , -a, -e
100 sto stý , -a, -e
1 000 tisíc tisíci , -a, -e
1 000 000 milión miliónty , -a, -e

Skaitvardžiai

pagrindiniai skaitvardžiai vyriška giminė, gyvi objektai vyriška giminė, ne gyvi objektai moteriška giminė bevardė giminė kelintiniai skaitvardžiai
1 jeden jeden muž jeden dom jedna žena jedno dieťa prvý, -á, é
2 dva dvaja muži dva domy dve ženy dve deti druhý, -á, -é
3 tri traja muži tri domy tri ženy tri deti tretí, -ia, -ie
4 štyri štyria muži štyri domy štyri ženy štyri deti štvrtý, -á, -é
5 päť päť mužov domov žien detí piaty, -a, -e
6 šesť šesť šiesty, -a, -e
7 sedem sedem siedmy, -a, -e
8 osem osem ôsmy, -a, -e
9 deväť deväť deviaty, -a, -e
10 desať desať desiaty, -a, -e
11 jedenásť jedenásť jedenásty, -a, -e
12 dvanásť dvanásť dvanásty, -a, -e

Kiekybės prieveiksmiai

niekoľko + G Pl. keletas
veľa + G daug
málo + G mažai
pár , zopár + G Pl. pora
 • Večer ide z Košíc niekoľko autobusov.
 • Vo vlaku bolo veľa ľudí.
 • Mám málo času. Musím chodiť do práce a aj študovať.
 • Na tejto ulici je zopár obchodov s oblečením.

Skaitvardžių linksniavimas

Pagrindiniai skaitvardžiai

Skaitvardis jeden linksniuojamas pagal atskirą linksniuotę. Skaitvardžiai dva, tri ir štyri linksniuojami vienodai. Skaitvardžiai nuo päť iki deväťdesiatdeväť linksniuojami taip, kaip skaitvardis päť.

Vienaskaita
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Beasmenė giminė
N jeden (muž, dom) jedn-a (žena) jedn-o (dieťa)
G jedn-ého jedn-ej jedn-ého
D jedn-ému jedn-ej jedn-ému
A
 • jedn-ého ?
 • jeden ?
jedn-u jedn-o
L jedn-om jedn-ej jedn-om
I jedn-ým jedn-ou jedn-ým
Daugiskaita
Vyriškoji giminė (gyvos būtybės) Visi kiti
N jedn-i (muži) jedn-y (domy, ženy, deti)
G jedn-ých jedn-ých
D jedn-ým jedn-ým
A jedn-ých jedn-y
L jedn-ých jedn-ých
I jedn-ými jedn-ými
dva tri štyri päť
N
 • dvaja (muži)
 • dva (domy)
 • dve (ženy, deti)
 • traja (muži)
 • tri (domy, ženy, deti)
 • štyria (muži)
 • štyri (domy, ženy, deti)
 • piati (muži)
 • päť (mužov) ?
 • päť (domov, žien, detí)
G dvoch troch štyroch piatich
D dvom trom štyrom piatim
A
 • dvoch (mužov)
 • dva (domy)
 • dve (ženy, deti)
 • troch (mužov)
 • tri (domy, ženy, deti)
 • štyroch (mužov)
 • štyri (domy, ženy, deti)
 • piatich (mužov)
 • päť (domov, žien, detí)
L dvoch troch štyroch piatich
I dvoma/dvomi troma/tromi štyrmi piatimi

Kiti skaitvardžiai

Kelintiniai skaitvardžiai linksniuojami kaip būdvardžiai (prvý, druhý, piaty...). Beveik visi linksniuojami pagal linksniavimo tipą pekný, išskyrus tretí ir tisíci - šie baigiasi i, í, todėl juos linksniuojame pagal tipą cudzí.

Kartiniai (dvojnásobný, stonásobný...) ir rūšiniai (dvojaký, pätoraký, storaký...) įvardžiai taip pat linksniuojami kaip būdvardžiai (pagal tipą pekný).

Kaip skaitomi valdovų vardai

Kelintiniai skaitvardžiai valdovų varduose rašomi arba romėniškais skaitmenimis arba žodžiu (didžiąja raide):

 • Mojmír I. - Mojmír Prvý
 • Jozef II. - Jozef Druhý

Kelintinis skaitvardis linksniuojamas derinant su prieš jį esančiu daiktavardžiu:

 • s Mojmírom I. - s Mojmírom Prvým
 • od Jozefa II. - od Jozefa Druhého

Skaičiavimas

plus (+)
1 + 2 = 3 jeden plus dva sa rovná tri
10 + 0 = 10 desať plus nula sa rovná desať
8 + 6 = 14 osem plus šesť sa rovná štrnásť
9 + 8 = 17 deväť plus osem sa rovná sedemnásť
mínus (-)
22 – 4 = 18 dvadsaťdva mínus štyri sa rovná osemnásť
15 – 3 = 12 pätnásť mínus tri sa rovná dvanásť
6 – 5 = 1 šesť mínus päť sa rovná jeden
7 – 7 = 0 sedem mínus sedem sa rovná nula
krát (x)
4 x 6 = 24 štyri krát šesť sa rovná dvadsaťštyri
6 x 5 = 30 šesť krát päť sa rovná tridsať
1 x 6 = 6 jeden krát šesť sa rovná šesť
0 x 3 = 0 nula krát tri sa rovná nula
deleno (:)
54 : 9 = 6 päťdesiatštyri deleno deväť sa rovná šesť
100 : 10 = 10 sto deleno desať sa rovná desať
28 : 7 = 4 dvadsaťosem deleno sedem sa rovná štyri
12 : 2 = 6 dvanásť deleno dva sa rovná šesť
1:
Kedy si sa narodil?
Kada tu gimei?
2:
Narodil som sa v roku tisícdeväťstoosemdesiatpäť (1985).
1:
Kedy sa narodilo vaše dieťa?
Kada gimė jūsų vaikas?
2:
Naše dieťa sa narodilo v roku dvetisícštyri (2004).

Data

Kilmininkas Vardininkas
Koľkého je dnes? (22. 01. 2010) Aký je dnes deň? (22. 01. 2010)
Dnes je dvadsiateho druhého januára dvetisícdesať. Dnes je dvadsiaty druhý január dvetisícdesať.
... prvého januára. ... prvý január.
... tretieho apríla. ... tretí apríl.
... jedenásteho mája. ... jedenásty máj.
... sedemnásteho marca dvetisícdesať. ... sedemnásty marec dvetisícdesať.
... tridsiateho prvého decembra tisícdeväťstoosemdesiatšesť. ... tridsiaty prvý december tisícdeväťstoosemdesiatšesť.

Matai ir svoriai

Koľko?

1 kg jeden kilogram/jedno kilo
1 g jeden gram
1 l jeden liter
1 m jeden meter
1 ks jeden kus