Adjectives

Adjectives denote the qualities of persons, animals, objects and events.

They are classified into the following categories:

Qualitative They can be compared (mladý - mladší - najmladší) mladý, starý, dobrý, zlý, pekný, škaredý, nový, dlhý, múdry
Relational They cannot be compared drevený, kamenný, rybí, psí
Possessive
 • They cannot be compared
 • They are declined according to the paradigms otcov and matkin
otcov, synov, matkin, sestrin, dedov, kolegov, priateľkin

Declension of adjectives

Adjectives are always declined to agree with the nouns they describe.

 • ten pekný muž
 • pekná žena
 • to pekné dieťa
 • The ending used for the masculine gender is -ý.
 • The ending used for the feminine gender is -á.
 • The ending used for the neuter gender is -é.
 • Aký je dom? - Dom je vysoký.
 • Aká je ruža? - Ruža je pekná.
 • Aké je srdce? - Srdce je červené.

Note: In dictionaries, adjectives are traditionally written in the nominative singular masculine form (pekný, malý, vysoký).

Adjective declension models:pekný and cudzí

These two declensions are very similar. The difference is a soft ending used for the declension of cudzí and a hard ending used for the declension of pekný.

Singular
Masculine Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter
N pekn-ý pekn-á pekn-é cudz-í cudz-ia cudz-ie
G pekn-ého pekn-ej pekn-ého cudz-ieho cudz-ej cudz-ieho
D pekn-ému pekn-ej pekn-ému cudz-iemu cudz-ej cudz-iemu
A
 • pekn-ého ?
 • pekn-ý ?
pekn-ú pekn-é
 • cudz-ieho ?
 • cudz-í ?
cudz-iu cudz-ie
L pekn-om pekn-ej pekn-om cudz-om cudz-ej cudz-om
I pekn-ým pekn-ou pekn-ým cudz-ím cudz-ou cudz-ím
Plural
Masculine (living) Others Masculine (living) Others
N pekn-í pekn-é cudz-í cudz-ie
G pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
D pekn-ým pekn-ým cudz-ím cudz-ím
A pekn-ých pekn-é cudz-ích cudz-ie
L pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
I pekn-ými pekn-ými cudz-ími cudz-ími

Model páví

The model of páví is used to decline animal adjectives. The suffixes remain long and the rhythmic rule is not observed.

Singular
Masculine Feminine Neuter
N páv-í pávia páv-ie
G páv-ieho páv-ej páv-ieho
D páv-iemu páv-ej páv-iemu
A
 • páv-ieho ?
 • páv-í ?
páv-iu páv-ie
L páv-om páv-ej páv-om
I páv-ím páv-ou páv-ím
Plural
Masculine (living) Others
N páv-í páv-ie
G páv-ích páv-ích
D páv-ím páv-ím
A páv-ích páv-ie
L páv-ích páv-ích
I páv-ími páv-ími

Model words otcov and matkin

The declensions of otcov and matkin are used for possessive adjectives.

Singular
Masculine Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter
N otcov otcov-a otcov-o matkin matkin-a matkin-o
G otcov-ho otcov-ej otcov-ho matkin-ho matkin-ej matkin-ho
D otcov-mu otcov-ej otcov-mu matkin-mu matkin-ej matkin-mu
A
 • otcov-ho ?
 • otcov ?
otcov-u otcov-o
 • matkin-ho ?
 • matkin ?
matkin-u matkin-o
L otcov-om otcov-ej otcov-om matkin-om matkin-ej matkin-om
I otcov-ým otcov-ou otcov-ým matkin-ým matkin-ou matkin-ým
Plural
Masculine (living) Others Masculine (living) Others
N otcov-i otcov-e matkin-i matkin-e
G otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
D otcov-ým otcov-ým matkin-ým matkin-ým
A otcov-ých otcov-e matkin-ých matkin-e
L otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
I otcov-ými otcov-ými matkin-ými matkin-ými
Masculine Feminine
Otec Matka
Singular: to je...
ON otcov brat matkin brat
ONA otcova kniha matkina kniha
ONO otcovo auto matkino auto
Plural: to ...
ONI otcovi kolegovia matkini kolegovia
ONY otcove knihy matkine knihy

According to the model of otcov (otec - masculine):
synov, bratov, Petrov, študentov, dedkov, kamarátov...

According to the model of matkin (matka - feminine):
dcérin, sestrin, Lenkin, študentkin, babkin, kamarátkin...

To je dom Lenky. To je Lenkin dom. Lenka is feminine, so it is declined like matkin
To je žena kamaráta. To je kamarátova žena. kamarát is masculine, so it is declined like otcov
To je auto brata. To je bratovo auto. brat is masculine, so it is declined like otcov

Comparison of adjectives and adverbs

Comparison can be regular or irregular. Irregular comparison is only used for the following five adjectives (and their derived adverbs):
dobrý, zlý, malý, veľký, pekný

All other adjectives and adverbs are compared regularly.

Regular comparison

The comparative degree of adjectives is formed using the ending -ší/-ejší ?. The superlative degree is formed by adding the prefix naj- to the comparative degree.

1. degree ľahký
easy
šikovný
clever
2. degree ľahší
easier
šikovnejší
cleverer
3. degree najľahší
easiest
najšikovnejší
cleverest

Adverbs are compared in the same way. The only difference is that for the comparative degree we use the ending -šie/-ejšie ?. For the superlative degree we again add the prefix naj- to the comparative degree.

1. degree ľahko
easily
šikovne
cleverly
2. degree ľahšie
more easily
šikovnejšie
more cleverly
3. degree najľahšie
most easily
najšikovnejšie
most cleverly

Irregular comparison

1. degree 2. degree 3. degree
dobrý / dobre
good / well
lepší / lepšie
better / better (more well)
najlepší / najlepšie
best / best (most well)
zlý / zle
bad / badly
horší / horšie
worse / worse (more badly)
najhorší / najhoršie
worst / worst (most badly)
malý / málo
small / few/little
menší / menej
smaller / less
najmenší / najmenej
smallest / least
veľký / veľa
large / many/much
väčší / viac
larger / more
najväčší / najviac
largest / most
pekný / pekne
nice / nice
krajší / krajšie
nicer / nicer
najkrajší / najkrajšie
nicest / nicest

Comparison

Prvý dom je rovnako veľký ako druhý dom.
The first house is as large as the second house.
Druhý dom je väčší než/ako prvý dom.
The second house is larger than the first house.
Tretí dom je najväčší zo všetkých.
The third house is the largest of all.
1. degree 2. degree 3. degree
 • Jano je rovnako vysoký ako Lucka.
 • Jano a Lucka rovnako vysokí.
Jano je vyšší než Katka. Jano je najvyšší z celej triedy.