Slovenská abeceda

Slovenčina používa hláskové písmo latinského pôvodu (tzv. latinku). Na označenie jednej a tej istej hlásky sa zvyčajne používa jedno písmeno.

Malé písmeno Veľké písmeno Hláskovanie Výslovnosť (podľa IPA) Príklad
a A a /a/ mama
á Á á /a:/ ráno
ä Ä široké e /ε/, (/æ/) päť
b B /b/ sobota
c C /t͡s/ citrón
č Č čé /t͡ʃ/ čas
d D /d/ dom
ď Ď ďé /ɟ/ ďakujem
dz DZ dzé /d͡z/ medzi
džé /d͡ʒ/ džem
e E e /ε / vedieť
é É é /ε :/ pekné
f F ef /f/ farba
g G /g/ garáž
h H /ɦ/ hodina
ch CH chá /x/ chlapec
i I i /i/ piť
í Í í /i:/ prosím
j J /j/ jesť
k K /k/ kniha
l L el /l/ malý
ĺ Ĺ dlhé el /l:/ stĺp
ľ Ľ /ʎ/ ľad
m M em /m/ muž
n N en /n/ noha
ň Ň /ɲ/ skriňa
o O o /ɔ/ otec
ó Ó ó /ɔ:/ filológ
ô Ô ô /u̯ɔ / stôl
p P /p/ pomoc
q Q kvé /kv/ ? aqua
r R er /r/ rodina
ŕ Ŕ dlhé er /r:/ vŕba
s S es /s/ slovensky
š Š /ʃ/ šaty
t T /t/ auto
ť Ť ťé /c/ ťava
u U u /u/ ruka
ú Ú ú /u:/ kúpiť
v V /v/ voda
w W dvojité vé /v/ ? watt
x X iks /ks/ ? taxi
y Y ypsilon /i/ syn
ý Ý dlhý ypsilon /i:/ bývať
z Z /z/ jazyk
ž Ž žé /ʒ/ žena

Vypočuť celú abecedu:

hláskovanie

výslovnosť (podľa IPA)

Dvojhlásky

Malé písmeno Veľké písmeno Výslovnosť (podľa IPA) Príklad
ia - /i̯a/ viac
ie - /i̯ε / miesto
iu - /i̯u/ cudziu
ô Ô /u̯ɔ / stôl

V slovenčine sa používajú tieto diakritické znamienka:

dĺžeň („dĺžeň“): á , é , í , ó , ú , ý , ĺ , ŕ
mäkčeň („mäkčeň“): č , , š , ž , ť , ď , ň , ľ
dve bodky („dve bodky“): ä
vokáň („vokáň“): ô

Rozdelenie slovenských hlások

Samohlásky a , á , ä , e , é , i , í , o , ó , y , ý , u , ú
Spoluhlásky b , c , č , d , ď , dz , , f , g , h , ch , j , k , l , ĺ , ľ , m , n , ň , p , q , r , ŕ , s , š , t , ť , v , w , x , z , ž
Dvojhlásky ia , ie , iu , ô

Rozdelenie spoluhlások

Podľa písania i/y

Tvrdé: d , t , n , l , k , g , h , ch
Mäkké: ď , ť , ň , ľ , c , č , š , ž , dz , , j
Obojaké: b , m , p , v , r , z , s , f

Podľa znelosti

Párové Nepárové
Znelé: b , d , ď , g , dz , , z , ž , h , v m , n , ň , l , ĺ , ľ , r , ŕ , j
Neznelé: p , t , ť , k , c , č , s , š , ch , f