Числівники

Загальна інформація

Числівники позначають кількість осіб, тварин, речей і явищ.

Поділяємо їх на:

 1. 1. група
  • кількісні числівники
   • koľko? koľkí? - jeden, dva, dvaja, tri, štyri, päť, sto, tisíc, milión...
  • збірні числівники
   • koľko? - dvoje, troje, štvoro, pätoro, šestoro...
 2. 2. група
  • порядкові числівники
   • koľký? - prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty, stý, tisíci...
 3. 3. група
  • кратні числівники
   • koľkokrát? - jedenkrát, dvakrát, trikrát, stokrát...
   • koľko ráz? - raz, dva razy, tri razy, štyri razy, päť ráz, sto ráz...
   • koľkonásobný? - dvojnásobný, trojnásobný, štvornásobný, stonásobný...
 4. 4. група
  • видові числівники
   • koľkoraký? - dvojaký, trojaký, štvoraký, pätoraký, šestoraký...
кількісні числівники порядкові числівники
0 nula nultý , á, é
1 jeden prvý , -á, é
2 dva druhý , -á, -é
3 tri tretí , -ia, -ie
4 štyri štvrtý , -á, -é
5 päť piaty , -a, -e
6 šesť šiesty , -a, -e
7 sedem siedmy , -a, -e
8 osem ôsmy , -a, -e
9 deväť deviaty , -a, -e
кількісні числівники порядкові числівники
10 desať desiaty , -a, -e
11 jedenásť jedenásty , -a, -e
12 dvanásť dvanásty , -a, -e
13 trinásť trinásty , -a, -e
14 štrnásť štrnásty , -a, -e
15 pätnásť pätnásty , -a, -e
16 šestnásť šestnásty , -a, -e
17 sedemnásť sedemnásty , -a, -e
18 osemnásť osemnásty , -a, -e
19 devätnásť devätnásty , -a, -e
кількісні числівники порядкові числівники
20 dvadsať dvadsiaty , -a, -e
21 dvadsaťjeden
 • dvadsiaty prvý
 • dvadsiata prvá
 • dvadsiate prvé
22 dvadsaťdva
 • dvadsiaty druhý
 • dvadsiata druhá
 • dvadsiate druhé
23 dvadsaťtri
 • dvadsiaty tretí
 • dvadsiata tretia
 • dvadsiate tretie
... ... ...
кількісні числівники порядкові числівники
30 tridsať tridsiaty , -a, -e
40 štyridsať štyridsiaty , -a, -e
50 päťdesiat päťdesiaty , -a, -e
60 šesťdesiat šesťdesiaty , -a, -e
70 sedemdesiat sedemdesiaty , -a, -e
80 osemdesiat osemdesiaty , -a, -e
90 deväťdesiat deväťdesiaty , -a, -e
100 sto stý , -a, -e
1 000 tisíc tisíci , -a, -e
1 000 000 milión miliónty , -a, -e

Числівники

кількісні числівники чоловічий рід, назви істот чоловічий рід, назви неістот жіночий рід середній рід порядкові числівники
1 jeden jeden muž jeden dom jedna žena jedno dieťa prvý, -á, é
2 dva dvaja muži dva domy dve ženy dve deti druhý, -á, -é
3 tri traja muži tri domy tri ženy tri deti tretí, -ia, -ie
4 štyri štyria muži štyri domy štyri ženy štyri deti štvrtý, -á, -é
5 päť päť mužov domov žien detí piaty, -a, -e
6 šesť šesť šiesty, -a, -e
7 sedem sedem siedmy, -a, -e
8 osem osem ôsmy, -a, -e
9 deväť deväť deviaty, -a, -e
10 desať desať desiaty, -a, -e
11 jedenásť jedenásť jedenásty, -a, -e
12 dvanásť dvanásť dvanásty, -a, -e

Невизначені числівники

niekoľko + G Pl. декілька
veľa + G багато
málo + G Мало
pár , zopár + G Pl. пара
 • Večer ide z Košíc niekoľko autobusov.
 • Vo vlaku bolo veľa ľudí.
 • Mám málo času. Musím chodiť do práce a aj študovať.
 • Na tejto ulici je zopár obchodov s oblečením.

Відмінювання числівників

Кількісні числівники

Числівник один має власне відмінювання. Числівники два, три і чотири мають однакове відмінювання. Числівники п’ять–дев’яносто дев’ять відмінюються як числівник п’ять.

Однина
Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід
N jeden (muž, dom) jedn-a (žena) jedn-o (dieťa)
G jedn-ého jedn-ej jedn-ého
D jedn-ému jedn-ej jedn-ému
A
 • jedn-ého ?
 • jeden ?
jedn-u jedn-o
L jedn-om jedn-ej jedn-om
I jedn-ým jedn-ou jedn-ým
Множина
Чоловічий рід (назви істот) Інші
N jedn-i (muži) jedn-y (domy, ženy, deti)
G jedn-ých jedn-ých
D jedn-ým jedn-ým
A jedn-ých jedn-y
L jedn-ých jedn-ých
I jedn-ými jedn-ými
dva tri štyri päť
N
 • dvaja (muži)
 • dva (domy)
 • dve (ženy, deti)
 • traja (muži)
 • tri (domy, ženy, deti)
 • štyria (muži)
 • štyri (domy, ženy, deti)
 • piati (muži)
 • päť (mužov) ?
 • päť (domov, žien, detí)
G dvoch troch štyroch piatich
D dvom trom štyrom piatim
A
 • dvoch (mužov)
 • dva (domy)
 • dve (ženy, deti)
 • troch (mužov)
 • tri (domy, ženy, deti)
 • štyroch (mužov)
 • štyri (domy, ženy, deti)
 • piatich (mužov)
 • päť (domov, žien, detí)
L dvoch troch štyroch piatich
I dvoma/dvomi troma/tromi štyrmi piatimi

Інші числівники

Порядкові числівники відмінюються як прикметники (prvý, druhý, piaty...). Ми відмінємо майже всі за схемою pekný, за винятком tretí і tisíci - вони закінчуються на i, í, тому ми відмінюємо їх за схемою cudzí.

Також відмінюємо кратні (dvojnásobný, stonásobný...) і родові числівники dvojaký, pätoraký, storaký...) як прикметники (podľa vzoru pekný).

Як читати імена монархів

Порядкові числівники після імен монархів пишуться або римськими цифрами, або словом (з великої літери):

 • Mojmír I. - Mojmír Prvý
 • Jozef II. - Jozef Druhý

Порядковий числівник відмінюємо відповідно до іменника, що стоїть перед ним:

 • s Mojmírom I. - s Mojmírom Prvým
 • od Jozefa II. - od Jozefa Druhého

Лічба

plus (+)
1 + 2 = 3 jeden plus dva sa rovná tri
10 + 0 = 10 desať plus nula sa rovná desať
8 + 6 = 14 osem plus šesť sa rovná štrnásť
9 + 8 = 17 deväť plus osem sa rovná sedemnásť
mínus (-)
22 – 4 = 18 dvadsaťdva mínus štyri sa rovná osemnásť
15 – 3 = 12 pätnásť mínus tri sa rovná dvanásť
6 – 5 = 1 šesť mínus päť sa rovná jeden
7 – 7 = 0 sedem mínus sedem sa rovná nula
krát (x)
4 x 6 = 24 štyri krát šesť sa rovná dvadsaťštyri
6 x 5 = 30 šesť krát päť sa rovná tridsať
1 x 6 = 6 jeden krát šesť sa rovná šesť
0 x 3 = 0 nula krát tri sa rovná nula
deleno (:)
54 : 9 = 6 päťdesiatštyri deleno deväť sa rovná šesť
100 : 10 = 10 sto deleno desať sa rovná desať
28 : 7 = 4 dvadsaťosem deleno sedem sa rovná štyri
12 : 2 = 6 dvanásť deleno dva sa rovná šesť
1:
Kedy si sa narodil?
Коли ти народився?
2:
Narodil som sa v roku tisícdeväťstoosemdesiatpäť (1985).
1:
Kedy sa narodilo vaše dieťa?
Коли народилася ваша дитина?
2:
Naše dieťa sa narodilo v roku dvetisícštyri (2004).

Дата

Родовий відмінок Називний відмінок
Koľkého je dnes? (22. 01. 2010) Aký je dnes deň? (22. 01. 2010)
Dnes je dvadsiateho druhého januára dvetisícdesať. Dnes je dvadsiaty druhý január dvetisícdesať.
... prvého januára. ... prvý január.
... tretieho apríla. ... tretí apríl.
... jedenásteho mája. ... jedenásty máj.
... sedemnásteho marca dvetisícdesať. ... sedemnásty marec dvetisícdesať.
... tridsiateho prvého decembra tisícdeväťstoosemdesiatšesť. ... tridsiaty prvý december tisícdeväťstoosemdesiatšesť.

Міри і ваги

Koľko?

1 kg jeden kilogram/jedno kilo
1 g jeden gram
1 l jeden liter
1 m jeden meter
1 ks jeden kus