Prídavné mená

Adjektíva označujú vlastnosti osôb, zvierat, vecí a javov.

Delíme ich na:

Akostné Dajú sa stupňovať (mladý - mladší - najmladší) mladý, starý, dobrý, zlý, pekný, škaredý, nový, dlhý, múdry
Vzťahové Nedajú sa stupňovať drevený, kamenný, rybí, psí
Privlastňovacie
 • Nedajú sa stupňovať
 • Skloňujú sa podľa vzorov otcov a matkin
otcov, synov, matkin, sestrin, dedov, kolegov, priateľkin

Skloňovanie adjektív

Adjektíva skloňujeme vždy podľa substantíva, pred ktorým stoja.

 • ten pekný muž
 • tá pekná žena
 • to pekné dieťa
 • Pre mužský rod používame koncovku -ý.
 • Pre ženský rod používame koncovku -á.
 • Pre stredný rod používame koncovku -é.
 • Aký je dom? - Dom je vysoký.
 • Aká je ruža? - Ruža je pekná.
 • Aké je srdce? - Srdce je červené.

Pozn.: V slovníkoch sa tradične uvádza adjektívum v mužskom rode, v N sg. (napr. pekný, malý, vysoký).

Vzory pekný a cudzí

Tieto dva vzory sú veľmi podobné. Rozdiel medzi nimi je v mäkkom zakončení pri vzore cudzí a tvrdom zakončení pri vzore pekný.

Singulár
Mužský rod Ženský rod Stredný rod Mužský rod Ženský rod Stredný rod
N pekn-ý pekn-á pekn-é cudz-í cudz-ia cudz-ie
G pekn-ého pekn-ej pekn-ého cudz-ieho cudz-ej cudz-ieho
D pekn-ému pekn-ej pekn-ému cudz-iemu cudz-ej cudz-iemu
A
 • pekn-ého ?
 • pekn-ý ?
pekn-ú pekn-é
 • cudz-ieho ?
 • cudz-í ?
cudz-iu cudz-ie
L pekn-om pekn-ej pekn-om cudz-om cudz-ej cudz-om
I pekn-ým pekn-ou pekn-ým cudz-ím cudz-ou cudz-ím
Plurál
Mužský rod (životné) Ostatné Mužský rod (životné) Ostatné
N pekn-í pekn-é cudz-í cudz-ie
G pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
D pekn-ým pekn-ým cudz-ím cudz-ím
A pekn-ých pekn-é cudz-ích cudz-ie
L pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
I pekn-ými pekn-ými cudz-ími cudz-ími

Vzor páví

Podľa vzoru páví skloňujeme zvieracie adjektíva. Prípony ostávajú dlhé, nedodržiava sa pravidlo o rytmickom krátení.

Singulár
Mužský rod Ženský rod Stredný rod
N páv-í pávia páv-ie
G páv-ieho páv-ej páv-ieho
D páv-iemu páv-ej páv-iemu
A
 • páv-ieho ?
 • páv-í ?
páv-iu páv-ie
L páv-om páv-ej páv-om
I páv-ím páv-ou páv-ím
Plurál
Mužský rod (životné) Ostatné
N páv-í páv-ie
G páv-ích páv-ích
D páv-ím páv-ím
A páv-ích páv-ie
L páv-ích páv-ích
I páv-ími páv-ími

Vzory otcov a matkin

Podľa vzoru otcov a matkin skloňujeme privlastňovacie adjektíva.

Singulár
Mužský rod Ženský rod Stredný rod Mužský rod Ženský rod Stredný rod
N otcov otcov-a otcov-o matkin matkin-a matkin-o
G otcov-ho otcov-ej otcov-ho matkin-ho matkin-ej matkin-ho
D otcov-mu otcov-ej otcov-mu matkin-mu matkin-ej matkin-mu
A
 • otcov-ho ?
 • otcov ?
otcov-u otcov-o
 • matkin-ho ?
 • matkin ?
matkin-u matkin-o
L otcov-om otcov-ej otcov-om matkin-om matkin-ej matkin-om
I otcov-ým otcov-ou otcov-ým matkin-ým matkin-ou matkin-ým
Plurál
Mužský rod (životné) Ostatné Mužský rod (životné) Ostatné
N otcov-i otcov-e matkin-i matkin-e
G otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
D otcov-ým otcov-ým matkin-ým matkin-ým
A otcov-ých otcov-e matkin-ých matkin-e
L otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
I otcov-ými otcov-ými matkin-ými matkin-ými
Mužský rod Ženský rod
Otec Matka
Singulár: to je...
ON otcov brat matkin brat
ONA otcova kniha matkina kniha
ONO otcovo auto matkino auto
Plurál: to sú...
ONI otcovi kolegovia matkini kolegovia
ONY otcove knihy matkine knihy

Podľa vzoru otcov (otec - mužský rod):
synov, bratov, Petrov, študentov, dedkov, kamarátov...

Podľa vzoru matkin (matka - ženský rod):
dcérin, sestrin, Lenkin, študentkin, babkin, kamarátkin...

To je dom Lenky. To je Lenkin dom. Lenka je ženského rodu - podľa vzoru matkin
To je žena kamaráta. To je kamarátova žena. kamarát je mužského rodu - podľa vzoru otcov
To je auto brata. To je bratovo auto. brat je mužského rodu - podľa vzoru otcov

Stupňovanie adjektív a prísloviek

Stupňovanie môže byť pravidelné alebo nepravidelné. Nepravidelne stupňujeme len týchto päť adjektív (a od nich utvorených prísloviek):
dobrý, zlý, malý, veľký, pekný

Všetky ostatné sa stupňujú pravidelne.

Pravidelné stupňovanie

Druhý stupeň adjektív tvoríme pomocou prípony -ší/-ejší ?. Tretí stupeň tvoríme tak, že k druhému stupňu jednoducho pridáme predponu naj-.

1. stupeň ľahký
ľahký
šikovný
šikovný
2. stupeň ľahší
ľahší
šikovnejší
šikovnejší
3. stupeň najľahší
najľahší
najšikovnejší
najšikovnejší

Príslovky stupňujeme rovnako, len v druhom stupni používame príponu -šie/-ejšie ?, v treťom stupni opäť len pridáme predponu naj- k druhému stupňu.

1. stupeň ľahko
ľahko
šikovne
šikovne
2. stupeň ľahšie
ľahšie
šikovnejšie
šikovnejšie
3. stupeň najľahšie
najľahšie
najšikovnejšie
najšikovnejšie

Nepravidelné stupňovanie

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
dobrý / dobre
dobrý / dobre
lepší / lepšie
lepší / lepšie
najlepší / najlepšie
najlepší / najlepšie
zlý / zle
zlý / zle
horší / horšie
horší / horšie
najhorší / najhoršie
najhorší / najhoršie
malý / málo
malý / málo
menší / menej
menší / menej
najmenší / najmenej
najmenší / najmenej
veľký / veľa
veľký / veľa
väčší / viac
väčší / viac
najväčší / najviac
najväčší / najviac
pekný / pekne
pekný / pekne
krajší / krajšie
krajší / krajšie
najkrajší / najkrajšie
najkrajší / najkrajšie

Porovnávanie

Prvý dom je rovnako veľký ako druhý dom.
Prvý dom je rovnako veľký ako druhý dom.
Druhý dom je väčší než/ako prvý dom.
Druhý dom je väčší než/ako prvý dom.
Tretí dom je najväčší zo všetkých.
Tretí dom je najväčší zo všetkých.
1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
 • Jano je rovnako vysoký ako Lucka.
 • Jano a Lucka sú rovnako vysokí.
Jano je vyšší než Katka. Jano je najvyšší z celej triedy.