Podstatné mená

Substantíva pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje.

Delíme ich na:

Všeobecné Pomenovania osôb, zvierat, vecí... toho istého druhu
Píšeme ich s malým začiatočným písmenom
človek, učiteľ, pes, dom, strom, kniha, škola, mesiac, leto, pondelok, január
Vlastné Mená jedinečných osôb, zvierat, vecí, zemepisných názvov, sviatkov...
Píšeme ich s VEĽKÝM začiatočným písmenom. Názvy dní v týždni a mesiacov sa za vlastné nepovažujú!
Zuzana, Dunčo, Vysoké Tatry, Bratislava, Slovensko, Vianoce, Veľká noc
Konkrétne Pomenovania osôb, zvierat, vecí
Hmotné, možno ich pozorovať zmyslami
brat, Karol, mačka, pes, ryba, zajac, stôl, dom, kniha, škola
Abstraktné Pomenovania vlastností, dejov
Nehmotné, nemožno ich pozorovať zmyslami
zdravie, múdrosť, šťastie, láska, leto, prázdniny, matematika

Skloňovanie podstatných mien

Substantíva v slovenčine ohýbame (skloňujeme) podľa viacerých vzorov. Každý gramatický rod (mužský, ženský a stredný) má svoje vlastné vzory. Tak ako musíme v slovenčine vedieť, akého rodu je to-ktoré substantívum, musíme tiež vedieť, podľa akého vzoru sa skloňuje. To nám umožňuje správne ho používať.

Napr. substantívum mama sa skloňuje podľa vzoru žena.

Singulár Plurál
žena
N žena ženy
G ženy žien
D žene ženám
A ženu ženy
L (o) žene ženách
I (so) ženou ženami
Singulár Plurál
mama
N mama mamy
G mamy mám
D mame mamám
A mamu mamy
L (o) mame mamách
I (so) mamou mamami

Tiež: babka, vnučka, dcéra, rodina, priateľka...

Substantívum chlapec sa skloňuje podľa vzoru chlap.

Singulár Plurál
chlap
N chlap chlapi
G chlapa chlapov
D chlapovi chlapom
A chlapa chlapov
L (o) chlapovi chlapoch
I (so) chlapom chlapmi
Singulár Plurál
chlapec
N chlapec chlapci
G chlapca chlapcov
D chlapcovi chlapcom
A chlapca chlapcov
L (o) chlapcovi chlapcoch
I (so) chlapcom chlapcami ?

Tiež: vnuk, dedko, otec, syn, priateľ, študent, muž...

Vzory substantív

Mužský rod

Životné substantíva Neživotné substantíva Substantíva cudzieho pôvodu
chlap hrdina dub stroj kuli
Singulár N chlap hrdin-a dub stroj kuli
G chlap-a hrdin-u dub-a stroj-a kuli-ho
D chlap-ovi hrdin-ovi dub-u stroj-u kuli-mu
A chlap-a hrdin-u dub stroj kuli-ho
L chlap-ovi hrdin-ovi dub-e stroj-i kuli-m
I chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-m
Plurál N chlap-i hrdin-ovia dub-y stroj-e kuli-ovia
G chlap-ov hrdin-ov dub-ov stroj-ov kuli-ov
D chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-om
A chlap-ov hrdin-ov dub-y stroj-e kuli-ov
L chlap-och hrdin-och dub-och stroj-och kuli-och
I chlap-mi hrdin-ami dub-mi stroj-mi kuli-ami

Pomôcka:

Mužský rod
životné ? neživotné ?
 • Končia na spoluhlásku alebo na -o
  chlap, chlapec, otec, brat, syn, učiteľ, spolužiak, priateľ, pes, lev, dedo, Jano, Martin
 • Končia na -a
  hrdina, hokejista, huslista, cyklista, vodca, sluha
 • Končia na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku
  dub, dom, strom, obraz, hrad, plot, stôl, vlak
 • Končia na mäkkú spoluhlásku
  stroj, kôš, oheň, nôž, čaj, počítač

Zvieracie substantíva mužského rodu skloňujeme v singulári podľa vzoru chlap, v pluráli podľa vzoru dub (ak substantívum končí na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku) alebo podľa vzoru stroj (ak substantívum končí na mäkkú spoluhlásku).

Vzor chlap

Podľa vzoru chlap skloňujeme:

 • substantíva mužského rodu, životné, ktoré sú zakončené na spoluhlásku alebo na -o:
  chlapec, otec, syn, dedo, Jano, pes, vnuk, spolužiak
 • len v singulári - zvieracie substantíva:
  pes, vlk, vták, lev, medveď, kôň

Pozn.: N pl. môže mať aj koncovky -ovia (synovia, otcovia, dedovia...) a -ia (učitelia, bratia...).

Vzor hrdina

Podľa vzoru hrdina skloňujeme:

 • substantíva mužského rodu (životné), ktoré sú zakončené na -a:
  sudca, sluha, hokejista, huslista

Pozn.: Slová zakončené na -ista majú v N pl. koncovku -i (huslisti, hokejisti...).

Vzor dub

Podľa vzoru dub skloňujeme:

 • substantíva mužského rodu (neživotné), ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku:
  potok, dom, strom, obraz, autobus, trolejbus, pondelok, utorok, štvrtok, piatok
 • len v pluráli - zvieracie substantíva zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku:
  slon, had, vlk, lev

Vzor stroj

Podľa vzoru stroj skloňujeme:

 • substantíva mužského rodu (neživotné), ktoré sú zakončené na mäkkú spoluhlásku:
  kôš, oheň, nôž, čaj, počítač, dážď, máj, kameň
 • len v pluráli - zvieracie substantíva zakončené na mäkkú spoluhlásku:
  medveď, kôň, mravec

Vzor kuli

Podľa vzoru kuli skloňujeme:

 • cudzie substantíva mužského rodu, mužské mená a priezviská zakončené na samohlásky i, y, í, e, é, ä, ű, ö, ő:
  pony, grizly, abbé, Škultéty, Goethe, Krčméry, Nietsche

Ženský rod

Singulár
žena ulica dlaň kosť gazdiná idea
N žen-a ulic-a dlaň kosť gazdin-á ide-a
G žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-ej ide-y
D žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
A žen-u ulic-u dlaň kosť gazdin-ú ide-u
L žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
I žen-ou ulic-ou dlaň-ou kosť-ou gazdin-ou ide-ou
Plurál
N žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
G žien/-í ulíc/-í dlan-í kost-í gazdín ide-í
D žen-ám ulic-iam dlan-iam kost-iam gazdin-ám ide-ám
A žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
L žen-ách ulic-iach dlan-iach kost-iach gazdin-ách ide-ách
I žen-ami ulic-ami dlaň-ami kosť-ami gazdin-ami ide-ami

Pomôcka:

Ženský rod
Končia na -a Končia na spoluhlásku
 • Pred -a je tvrdá alebo obojaká spoluhláska
  žena, voda, hlava, ruka, noha, chata, Bratislava, Nitra, rodina
 • Pred -a je mäkká spoluhláska
  ulica, práca, stanica, schôdza, tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, nedeľa
 • v N pl. majú koncovku -e
  dlaň, pieseň, loď, báseň
 • v N pl. majú koncovku -i
  kosť, noc, krv, vlasť

Vzor žena

Podľa vzoru žena skloňujeme:

 • substantíva ženského rodu zakončené na -a. Pred -a je tvrdá alebo obojaká spoluhláska:
  mama, dcéra, vnučka, rodina, kniha, cesta, voda, ruka, noha, hlava, streda, sobota

Pozn.: Keď v G pl. nepridávame žiadnu koncovku, predĺži sa koreň slova.

 • mama - mám
 • kniha - kníh
 • ruka - rúk
 • noha - nôh

Vzor ulica

Podľa vzoru ulica skloňujeme:

 • substantíva ženského rodu zakončené na -a. Pred -a je mäkká spoluhláska:
  práca, stanica, schôdza, tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, fľaša, nedeľa, chvíľa

Pozn.: Keď v G pl. nepridávame žiadnu koncovku, predĺži sa koreň slova.

 • stanica - staníc
 • tabuľa - tabúľ
 • fľaša - fliaš
 • chvíľa - chvíľ

Vzor dlaň

Podľa vzoru dlaň skloňujeme:

 • substantíva ženského rodu zakončené na spoluhlásku. V N pl. sú zakončené na -e (dlane):
  pieseň, loď, báseň, reportáž, posteľ, predpoveď

Vzor kosť

Podľa vzoru kosť skloňujeme:

 • substantíva ženského rodu zakončené na spoluhlásku. V N pl. sú zakončené na -i (kosti):
  vec, noc, step, pomoc, zmes, radosť, krv

Vzor gazdiná

Podľa vzoru gazdiná skloňujeme:

 • substantíva ženského rodu - len málo slov. Ide vždy o pomenovania osôb, väčšinou z feudálneho obdobia:
  princezná, kráľovná, cisárovná, šľachtičná, stryná

Vzor idea

Niekedy sa vyčleňuje samostatný vzor idea. Podľa vzoru idea skloňujeme:

 • cudzie substantíva ženského rodu zakončené na -ea, -oa, -ua:
  orchidea, Andrea, aloa, Nikaragua, Ikea

Samostatné skloňovanie majú slová mať (mať) a pani (pani).

Singulár Plurál
mať
N mať mater-e
G mater-e mater-í
D mater-i mater-iam
A mať mater-e
L mater-i mater-iach
I mater-ou mater-ami
Singulár Plurál
pani
N pan-i pan-ie
G pan-ej pan-í
D pan-ej pan-iam
A pan-iu pan-ie
L pan-ej pan-iach
I paň-ou pan-iami

Pozn.: Substantívum pani skloňujeme iba vtedy, keď stojí samostatne. V spojení s vlastným menom ho neskloňujeme.

 • to je pani Malá
 • ideme od pani Malej
 • ideme k pani Malej
 • vidím pani Malú

Stredný rod

Singulár
mest-o srdce vysvedčenie dievča
N mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
G mest-a srdc-a vysvedčen-ia dievč-aťa
D mest-u srdc-u vysvedčen-iu dievč-aťu
A mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
L mest-e/-u srdc-i vysvedčen-í dievč-ati
I mest-om srdc-om vysvedčen-ím dievčať-om
Plurál
N mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
G miest/-í sŕdc vysvedčen-í dievč-at/-eniec
D mest-ám srdc-iam vysvedčen-iam dievč-atám/-encom
A mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
L mest-ách srdc-iach vysvedčen-iach dievč-atách/-encoch
I mest-ami srdc-ami vysvedčen-iami dievč-atami/-encami

Pomôcka:

Stredný rod
 • Končia na -o, -on alebo -um
  mesto, auto, jablko, Slovensko, epiteton, múzeum
 • Končia na -e
  srdce, vajce, more, nástupište, pole
 • Končia na -ie
  vysvedčenie, lístie, stretnutie, námestie, umenie
 • Končia na -a alebo -ä
  dievča, dieťa, zviera, kura, žriebä

Vzor mesto

Podľa vzoru mesto skloňujeme:

 • substantíva stredného rodu zakončené na -o:
  auto, koleso, jablko, Slovensko, kakao, drevo, dielo, vedro, oko, ucho, brucho, mydlo
 • cudzie slová zakončené na -on alebo -um:
  epiteton, múzeum

Vzor srdce

Podľa vzoru srdce skloňujeme:

 • substantíva stredného rodu zakončené na -e:
  vajce, more, nástupište, pole

Vzor vysvedčenie

Podľa vzoru vysvedčenie skloňujeme:

 • substantíva stredného rodu zakončené na -ie:
  lístie, stretnutie, zahraničie, námestie, umenie

Pozn.: Prípony sú vždy dlhé, nedodržiava sa pravidlo o rytmickom krátení.

Vzor dievča

Podľa vzoru dievča skloňujeme:

 • substantíva stredného rodu zakončené na -a alebo -ä:
  dieťa, zviera, páža, knieža, mláďa, kura, žriebä

Pozn.: Slovo dieťa má v pl. tieto tvary:
deti, detí, deťom, deti, o deťoch, s deťmi.

Pomnožné podstatné mená

Niektoré podstatné mená majú len tvar plurálu napriek tomu, že pomenúvajú jediný predmet:

 • tie nohavice, tie plavky, tie šaty, tie okuliare, tie nožnice, tie pľúca, tie Košice
 • Čo je to? To sú okuliare.
 • Aké sú okuliare? Okuliare sú nové.
 • Čie sú to okuliare? Okuliare sú mamine.
 • Tie okuliare nové a mamine.

Takéto podstatné mená nemajú tvar singuláru, len plurálu. Nazývame ich pomnožné. Skloňujeme ich len v pluráli.

Pomnožné podstatné meno:

jedny nohavice
dvoje nohavice

Rozlišujte:

Jeden predmet (pomnožné podstatné meno) Viac predmetov
 • nohavice
 • plavky
 • nohavičky
 • slipy
 • rifle
 • šaty
 • rukavice (jedna rukavica, dve rukavice)
 • topánky (jedna topánka, dve topánky)
 • čižmy (jedna čižma, dve čižmy)
 • ponožky (jedna ponožka, dve ponožky)

S pomnožnými podstatnými menami sa často stretávame pri zemepisných názvoch.

 • mesto Košice
 • mesto Levice
 • mesto Trenčianske Teplice
 • pohorie Vysoké Tatry
 • pohorie Nízke Tatry
 • Alpy, Benátky, Atény, Piešťany, Donovaly, Kúty...

Názvy povolaní v ženskom rode

Názvy povolaní v ženskom rode tvoríme pomocou prípony -ka:

 • lekár - lekárka
 • predavač - predavačka
 • kuchár - kuchárka
 • učiteľ - učiteľka
 • podnikateľ - podnikateľka
 • kuchár - kuchárka
 • pekár - pekárka
 • manažér - manažérka
 • sekretár - sekretárka
 • policajt - policajtka
 • prekladateľ - prekladateľka
 • fotograf - fotografka

Ak sa povolanie v mužskom rode končí na -k, -k sa zmení na -č a opäť pridáme príponu -ka:

 • právnik - právnička
 • pokladník - pokladníčka
 • čašník - čašníčka
 • tanečník - tanečníčka
 • lekárnik - lekárnička
 • informatik - informatička
 • chemik - chemička

Zdrobneniny

V rozhovoroch s deťmi často používame zdrobneniny a familiárne oslovenia.

auto - autíčko auto - autíčko
dom - domček dom - domček
dieťa - dieťatko dieťa - dieťatko
mama - mamička mama - mamička
 • Kde máš autíčka, Janko?
 • Páči sa ti tento domček pre bábiky?
 • Aké krásne dieťatko!
 • Kde máš mamičku?
 • a pod.
dom
domček
strom
stromček
auto
autíčko
posteľ
postieľka

Od jedného slova možno niekedy utvoriť viacero zdrobnenín, napr.:

 • Zuzana - Zuzka, Zuzička, Zuzanka...
 • ruka - rúčka, ručička...
 • mama - mamka, mamička, mamulienka...
 • otec - otecko
 • tato - tatko, tatíčko

Slovesné podstatné mená

Označujú dej ako slovesá, ale majú tvar substantíva. Tvoríme ich veľmi jednoducho: od infinitívu písať odtrhneme -ť a pridáme príponu -nie alebo -tie: písanie. Všetky sú stredného rodu a skloňujú sa podľa vzoru vysvedčenie. Platí pravidlo o rytmickom krátení: zapnúť - zapnutie.

písať + A To je program na písanie + G
písať text To je program na písanie textu.
To je program na písanie textu.
počúvať + A To je program na počúvanie + G
počúvať hudbu To je program na počúvanie hudby.
To je program na počúvanie hudby.

Pozor:
kresliť - kreslenie, vidieť - videnie, zapnúť - zapnutie, vypnúť - vypnutie